De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2022, ter bespreking van de opvang en huisvesting van asielzoekers in Den Haag.

Constaterende dat,

  • het college opvang biedt aan verschillende doelgroepen zoals arbeidsmigranten, statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne, vluchtelingen uit andere landen en asielzoekers;

Overwegende dat,

Van mening dat,

  • informatie nu teveel in verschillende bestuurlijke stukken gerapporteerd wordt.

Verzoekt het college,

  • om periodiek een rapportage asiel- en migratiecijfers met de raad te delen,

En gaat over tot de orde van de dag.


Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag