Aangehouden Raad 18 december 2014, RIS 280118

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen over de Wmo-verordening op 18 december 2014.

Constaterende:

dat het in Den Haag voorkomt dat zorgvragers afhankelijk zijn van liefdadigheid;

dat onlangs een 99-jarige vrouw een rolstoel kreeg na een oproep in de krant;

dat het blijkbaar niet voor iedereen is weggelegd te betalen voor het gebruik van hulpmiddelen.

Overwegende:

dat het gebruik van hulpmiddelen niet moet afhangen van de financiële situatie van de zorgvrager.

Verzoekt:

het college een inventarisatie te maken van het aantal zorgvragers dat om financiële redenen geen gebruik kan maken van hulpmiddelen.

Deze inventarisatie in het voorjaar 2015 aan de Raad bekend te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag,