De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake Toestemming Dunea voor opgraven verzetshelden (RIS310018).

Constaterende dat,
• Duinwaterbedrijf Dunea vooralsnog geen toestemming wil geven aan een initiatief om op de
Waalsdorpervlakte te zoeken naar eventueel nog aanwezige stoffelijke resten van
oorlogsslachtoffers.

Overwegende dat,
• Dunea beheerder is van het gebied;
• de gemeente Den Haag de grootste aandeelhouder is van Dunea;

Van mening dat,
• de gemeente Den Haag onlosmakelijk verbonden is met de Waalsdorpervlakte waar tijdens de
Tweede Wereldoorlog meer dan 250 mensen geëxecuteerd zijn.

Verzoekt het college,
• om in overleg te treden met Dunea en de initiatiefnemers om te bemiddelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag/Groep de Mos