De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021, terbespreking van de briefwethouder van Sociale zaken en Werk inzake Permanente winteropvang (RIS310698).

Constaterende dat,
• de locatie Schildershoek zich bevindt zich in een kwetsbare wijk in Den Haag;
• bewoners en ondernemers niet van te voren gekend zijn in de plannen die de gemeente met de
Schildershoek heeft en zich volkomen overvallen voelen;
• er uit gesprekken met ondernemers en omwonenden blijkt dat er momenteel al overlast wordt
ervaren door actieve harddrugsgebruikers en bedelaars;
• er op 1 kilometer afstand van de Schildershoek al een opvang zit waar ook een aantal actieve
harddrugsgebruikers gehuisvest zijn, namelijk Woodstock;

Overwegende dat,
• juist deze groep op te vangen mensen met de door de wethouder genoemde achtergrond en
problematiek, voor de nodige onrust en overlast kunnen zorgen in de wijk;
• huisvesting vanjuist deze groep op te vangen mensen met deze al genoemde achtergrond niet
samen kan gaan met een kinderspeeltuin en een internationale basisschool in de directe
omgeving van de Schildershoek.

Van mening dat,
• de leefbaarheid in de Schildersbuurt-Oost al genoeg onder druk staat.
Verzoekt het college,
• zich te houden aan de met bewoners gemaakte afspraak van 1 jaar opvang in de Schildershoek;
• nader te onderzoeken op welke manier de Schildershoek een invulling kan krijgen die ten
goede komt aan deze wijk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos