De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 16 december 2021 ter bespreking
van agendapunt AG Briefvan wethouder Sociale zaken en Werk inzake Implementatie
Haagse inburgering (RIS310619);

Constaterende dat:
• de controle op de voortgang van het inburgeringstraject momenteel zwaar onder de
maat is;
• de Haags opgave inburgering grotendeels volgens de lijnen van de SamenHaags
methodiek is opgezet;
• te weinig personen die het inburgeringsexamen hebben behaald aan het werk zijn;

Overwegende dat:
• een van de uitgangspunten van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat elke inburgeraar
op zijn of haar eigen tempo kan inburgeren;

Van mening dat:
• bij de inburgering het motto geldt ‘hoe sneller, hoe beter’;
• de nieuwkomer immers de verantwoordelijkheid draagt om van de inburgering een
succes te maken;
• de resultaatverplichting en sancties nieuwkomers stimuleren om te voldoen aan de
inburgeringsplicht;

Verzoekt het college:
• de resultaatverplichting en bijbehorende sanctie-instrumentarium centraal te laten
staan in het nieuwe Haagse inburgeringsstelsel;
• door middel van een scherpe controle bij onvoldoende voortgang en/of gebrekkige
inspanning al bij het inburgeringstraject te sanctioneren;
• ten gunste van inburgeraars en de stad op de maatschappelijke en arbeidsparticipatie
van nieuwkomers scherp te monitoren en coachen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mo