De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2021, ter
bespreking van de briefwethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening inzake
strategisch personeelsbeleid modern werkgeverschap Den Haag.

Constaterende, dat:
• het college actief inzet op meer mensen met een niet westerse achtergrond en de
ambitie uitspreekt dat straks minimaal 22% van de medewerkers, in de functies vanaf
schaal 9, een niet westerse achtergrond heeft;
• dit haaks staat op de gemeentelijke diversiteitsaanpak (RIS292385) waarin gesteld
wordt dat “we potentiële werknemers beoordelen op wat zij de gemeentelijke
organisatie en daarmee de stad kunnen bieden, en niet op hun herkomst,
geloofsovertuiging ofwoonplaats.”

Overwegende, dat:
• we getuige de actieve inzet op meer mensen met een niet westerse achtergrond (22%)
kunnen constateren dat de gemeentelijke diversiteitsaanpak, waarin potentiële
werknemers beoordeelt worden op wat zij de gemeentelijke organisatie en daarmee de
stad kunnen bieden, en niet op herkomst, geloofsovertuiging of woonplaats,
klaarblijkelijk losgelaten is.

Van mening, dat:
• mensen altijd beoordeelt moeten worden op basis van talent en niet op basis van hun
leeftijd, huidskleur, achtergrond, op wat ze in hun broek hebben of met wie of wat ze
in bed liggen;
• het belangrijk is dat wij een ambtenarenapparaat hebben wat gevoel heeft bij- en
kennis van de stad.

Verzoekt het college:
• conform de losgelaten diversiteitsaanpak, actief in te zetten op meer ambtenaren die
woonachtig zijn in Den Haag;
• bij gelijke geschiktheid een Haagse kandidaat de voorkeur te laten genieten waarbij
het totaal niet uitmaakt wat iemands achtergrond, geloof, leeftijd of seksuele voorkeur
is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs
Hart voor Den Haag/Groep de Mos