De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter bespreking van agendapunt N Afdoening motie: (H)erken huwelijksdwang.

Constaterende dat:

  • huwelijksdwang een zeer ernstige inbreuk op de integriteit van de (potentiële) slachtoffer betreft;

Overwegende dat:

  • het van levensbelang is om het bewustzijn dat het uitoefenen van de huwelijksdwang niet is toegestaan te versterken;
  • iedere jongere die (nog) niet weet dat de vrijheid van partnerkeuze de geldende norm is en dat potentiële slachtoffers kunnen rekenen op hulp, een teveel is.
  • dat dit thema binnen diverse culturele gemeenschappen niet besproken wordt en de school daarin een cruciale rol kan vervullen;

Van mening dat:

  • Het voorkomen dan wel stoppen van deze praktijken een vitaal maatschappelijk belang vormt;

Verzoekt het college:

  • zorg te dragen voor het op gang brengen van de discussie over huwelijksdwang binnen de Haagse culturele- en maatschappelijke organisaties en geloofsgemeenschappen;
  • om in gesprek te treden met onderwijskoepels en zich ervoor in te spannen dat het thema huwelijksdwang een vaste plaats krijgt in het lesprogramma van het voortgezet onderwijs om zowel meisjes als jongens bewust te maken van deze problematiek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani                                                                Hart voor Den Haag/Groep de Mos