De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli afronding debat commissie M Commissiebrief aanbieding collegebesluit Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten

Constaterende, dat:

  • Er (nog) geen studentenwoningen zijn voorzien in de plannen;
  • In de Woonagenda is opgenomen 1.000 nieuwe studentenwoningen tot 2023 toe te voegen.

Overwegende, dat:

  • Er een tekort aan studentenwoningen is in Den Haag.

Verzoekt het college:

  • Bij de woningprogrammering in het projectdocument ook studentenwoningen op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok                               

Hart voor Den Haag/Groep de Mos