De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter bespreking van agendapunt O Afdoening motie: Meer aandacht voor thuiszittende kinderen;

Constaterende dat:

  • de zorgplicht van de scholen niet altijd blijkt te functioneren zoals is bedoeld, hetgeen de toegang tot passend onderwijs belemmert;
  • leerkrachten en docenten niet altijd in staat zijn om maatwerk te bieden;
  • de leerplicht vaak wordt ondermijnd door de vrijstellingen in de wet en er mede daardoor veel kinderen thuiszitten;
  • het recht op onderwijs in internationale verdragen is verankerd;
  • de afgelopen maanden honderden studenten bij het meldpunt Stageproblemen aanklopten;

overwegende dat:

  • diverse ouders dure, particuliere scholen betalen alleen omdat er geen passend onderwijs is;
  • veel kinderen geen enkele vorm van educatie krijgen omdat hun ouders geen middelen hebben voor het aanbieden van activiteiten of het bekostigen van een particuliere school;
  • door een ontwikkel plek voor thuiszittende kinderen op te zetten er ook de MBO en HBO studenten aan een stageplek kunnen worden geholpen;

Van mening dat:

  • het onacceptabel is dat de kinderen thuis op onderwijsmogelijkheden wachten.

Verzoekt het college:

  • de mogelijkheden tot het opzetten van een ontwikkel plek voor thuiszittende kinderen  te verkennen en de inventarisatie van de eerste verkenning in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad te rapporteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani                                                               
Hart voor Den Haag/Groep de Mos