De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter bespreking van agendapunt O Afdoening motie: Meer aandacht voor thuiszittende kinderen;

Constaterende dat:

  • het niet duidelijk is wie wat doet, ouders de duidelijke informatie missen over de onderwijs- en zorgvoorzieningen in de regio;
  • er behoefte is aan duidelijke informatie, advies en hulp in het complexe systeem van instanties rondom passend onderwijs;
  • er behoefte is aan onafhankelijke ondersteuner die kan bemiddelen als ouders en scholen er samen niet uitkomen;

overwegende dat:

  • momenteel onafhankelijke ondersteuners vaak alleen ingezet worden als situaties escaleren en reeds vastgelopen zijn;

Van mening dat:

  • het essentieel is om de kennisachterstand bij de ouders over passend onderwijs weg te nemen;

Verzoekt het college:

  • een onafhankelijk onderwijsadviseur aan te stellen die ouders kan helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani                                                                Hart voor Den Haag/Groep de Mos