De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli ter bespreking van agendapunt E2 Jeugdzorg.

Constaterende dat:

  • een verscherpt vervolgtoezicht wordt ingezet bij Jeugdbescherming West;
  • dat kwetsbare kinderen nog steeds niet tijdig passende hulp krijgen die ze nodig hebben, zo blijkt uit het vervolgrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie van Justitie en Veiligheid (InspectieJenV).

Van mening dat:

  • het van cruciaal belang is om als gemeente inzichtelijk te hebben hoeveel kinderen op de wachtlijst staan en dat de mate van urgentie inzichtelijk moet zijn;
  • voor alle kinderen die nu of in de toekomst een beschermingsmaatregel hebben moet er zo snel mogelijk passende hulp aangeboden worden. Ieder kind dat te lang wacht, is er één te veel.

Verzoekt het college,

  • inzichtelijk te maken hoeveel kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel op een wachtlijst staan en de mate van urgentie hierbij aan te duiden;
  • erop toe te zien dat kinderen tijdig, passende hulp ontvangen door professionals met een SKJ registratie en de raad via een voortgangsbrief te informeren over de aanpak.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos