De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter bespreking van agendapunt O Afdoening motie: Meer aandacht voor thuiszittende kinderen.

Constaterende dat:

 • Nederland minstens 15.000 tot 20.000 thuiszitters kent, kinderen tot achttien jaar die ‘thuis zitten’;
 • de officiële cijfers van OCW op nog minder dan een derde ervan steken;
 • gemeente Den Haag de nauwe definitie van het ministerie van OCW hanteert;
 • verzuimprotocol van de gemeente Den Haag zeer gedateerd is;

Overwegende dat:

 • de werkelijke cijfers door ouderverenigingen/-belangengroepen in kaart is gebracht;
 • leerlingen die thuiszitten met een (mogelijk onterechte) vrijstelling van leerplicht ook kinderen en jongeren zijn die buiten het systeem vallen en geen onderwijs krijgen;
 • er daarnaast nog ‘verborgen thuiszitters’ zijn die niet gemeld zijn bij de leerplicht en buiten de radar blijven;
 • we in Nederland regio’s kennen waar ambtenaren meedenken in plaats van in de nek van de ouders te hijgen;

Van mening dat:

 • ieder thuiszittend kind mee moet tellen in thuiszitters-aantallen;

Verzoekt het college:

 • thuiszittersproblematiek in de gemeente Den Haag in kaart te brengen en te categoriseren naar redenen van thuiszitten en ondersteuningsvraag;
 • hierbij uitdrukkelijk een beroep te doen op ouderverenigingen en belangenorganisaties en de uitkomsten bij het aangekondigde onderzoek (RIS307629) te betrekken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani                                                               
Hart voor Den Haag/Groep de Mos