Aangehouden Raad 14 augustus 2014, RIS 275203

De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen tijdens het spoeddebat op 14 augustus 2014

Overwegende:
– Dat bij recente demonstraties in de Schilderswijk, maar ook bij eerdere gelegenheden, journalisten in Den Haag verbaal, maar ook fysiek belaagd zijn en hun apparatuur vernield;
– Dat journalisten en hun belangenvertegenwoordigers zoals de NVJ zich ernstig zorgen maken over de persvrijheid in Den Haag;

Van mening:
– Dat de veiligheid van journalisten goed geborgd moet zijn en aanvallen op journalisten gevaarlijk, beschamend en onwettig zijn en moeten worden uitgebannen;
– Dat Den Haag een reputatie heeft hoog te houden als stad van Vrede en Recht;
– Dat van demonstraties op een normale, ordentelijke en veilige manier verslag moet kunnen worden gedaan;

Verzoekt het College:
– Op korte termijn te komen met een actieplan ter bescherming van journalisten in het bijzonder en de persvrijheid in het algemeen;
– Voor de komende demonstraties te zorgen dat journalisten enerzijds vrij baan hebben en anderzijds in geval van dreiging en aanvallen op hun persoon, direct en ter plaatse assistentie van de politie krijgen dan wel kunnen inroepen;
– In de justitiële driehoek de urgentie van bescherming van journalisten en persvrijheid te benadrukken en de wens tot directe arrestaties met toepassing van het super snelrecht bij aanvallen op hun persoon of apparatuur uit te spreken.

En gaat over tot de orde van de dag