Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278343

 

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018.

Constaterende dat de huidige verkeerssituatie van 50 km/uur in de Bankastraat valt te typeren als gevaarlijk voor onder meer winkelend publiek en schoolgaande kinderen.

Van mening dat de Bankastraat een hoofdroute moet blijven waar hulpdiensten in geval van nood gebruik van moeten kunnen maken en dat er derhalve geen verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, moeten verschijnen.

Verzoekt het College over te gaan tot het plaatsen van borden in de Bankastraat met de adviessnelheid van 30 km/uur.

En gaat over tot de orde van de dag.