Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278345

 

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018.

Constaterende dat:
– veel mensen in Den Haag in sociale huurwoningen zitten, terwijl ze daar eigenlijk geen recht meer op hebben;
– mede hierdoor de doorstroming op de woningmarkt stagneert;
– mensen met een laag inkomen die zo’n woning nodig hebben, er daardoor niet voor in aanmerking komen.

Overwegende dat:
– er op dit moment geen inkomenstoets plaatsvindt onder de bewoners van de sociale huurwoningen.

Verzoekt het college:
– in overleg met de woningcorporaties beleid te ontwikkelen, waarbij mensen die meer blijken te verdienen dan de inkomensgrens, verzocht wordt een andere woning te zoeken.

En gaat over tot de orde van de dag.