De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Welzijnsvisie.

Constaterende dat:

  • de website van gemeente Den Haag voor wat betreft subsidieaanvragen verbeterd kan worden;
  • mensen vaak hulp nodig hebben bij een subsidieaanvraag.

Van mening dat:

  • via de subsidie homepage van de gemeente Den Haag de bezoeker direct moet worden voorzien van algemene belangrijke informatie, alsmede de verschillende beleidsterreinen en de contactgegevens bij eventuele hulp- en vraagstukken;
  • er een subsidieportaal ontwikkeld moet worden zodat de subsidieontvanger de status van hun aanvraag of eventuele openstaande acties kan volgen;
  • er een subsidiehulplijn gecreëerd moet worden, voor mensen die hulp nodig hebben bij de aanvraag van hun subsidie.Verzoekt het college:

  • de subsidiewebsite te verbeteren;
  • hierin een subsidieportaal mee te nemen, zodat de aanvrager de status van de aanvraag of eventuele openstaande acties kan volgen;
  • een op de website zichtbare subsidiehulplijn te vermelden, voor mensen die begeleiding nodig hebben om een aanvraag in te dienen’;
  • naar de mogelijkheid te kijken om via DigiD subsidie aan te vragen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram, Frans Hoynck van Papendrecht               Tahsin Çetinkaya

Hart voor Den Haag/Groep de Mos                                     Islam Democraten