De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 11 februari 2021 over agendapunt  I Voorstel van het college inzake Inzet reservering Eneco-middelen voor duurzame mobiliteit (RIS307106)

Constaterende, dat:

  • De auto anno 2021 het meest dominante vervoermiddel is in Den Haag;
  • De automobilist op vervoersgebied ook de meeste belasting betaalt in onze stad;
  • Er de laatste jaren verhoudingsgewijs niet genoeg voor de automobilist is gedaan om het gebruik en de opslag ervoor te verbeteren.

Overwegende, dat

  • De auto in de toekomst ook dominant blijft;
  • Veel inwoners en ondernemers afhankelijk zijn van hun auto;
  • Auto’s veel schoner zijn geworden.


Verzoekt het college:

  • Om bij de verdeling van de inzet Enecomiddelen van € 296,8 miljoen uit te gaan van een realistische verdeling naar rato per modaliteit,En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz            

Hart voor Den Haag/Groep de Mos