De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari ter bespreking van agendapunt L Voorstel van het college inzake Beleidsnota Nieuw in Den Haag, een goede start voor Haagse nieuwkomers (RIS307531)

Constaterende, dat:

  • de gemeente kan handhaven op de intake- en PIP- afspraken;
  • de regels omtrent handhaving op de inburgeringswet worden vastgesteld in een gemeentelijke verordening die door de raad te zijner tijd wordt voorgelegd ter vaststelling;


Overwegende, dat:

  • het uitstel van de wijziging van de wet Inburgering naar 1 januari 2022 ertoe heeft geleid dat de implementatie periode voor gemeenten langer is geworden;
  • de groep die onder de huidige wet moet inburgeren toeneemt;
  • als gevolg van toegenomen taakstelling deze groep in volume is toegenomen;
  • pappen en nathouden nooit heeft gewerkt en wij het signaal af moeten geven dat Den Haag de stad van ‘law & order’ en integratie is;


Verzoekt het college:

  • binnen de wetgeving een zo strikt mogelijke handhaving omtrent inburgering voor te stellen aan de gemeenteraad;
  • richting het Rijk te lobbyen voor ruimere mogelijkheden in de wetgeving om een zo strikt mogelijke handhaving op inburgering mogelijk te maken,En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani                   

Hart voor Den Haag/Groep de Mos