De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari aater bespreking van agendapunt L Voorstel van het college inzake Beleidsnota Nieuw in Den Haag, een goede start voor Haagse nieuwkomers (RIS307531)

Constaterende, dat:

  • de Rijksoverheid jaarlijks gemeenten een taakstelling oplegt om statushouders te huisvesten die gebaseerd is op het inwonertal van de gemeente;


Overwegende, dat:

  • het absorptievermogen van de stad bereikt is;


Verzoekt het college:

  • bij het Rijk aan te dringen op een inhoudelijke verdeelsleutel met betrekking tot huisvesten statushouders;
  • niet meer statushouders op te vangen dan het verplichte aantal conform de wettelijke taakstelling;
En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani                                           

Hart voor Den Haag/Groep de Mos