De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Welzijnsvisie.

Constaterende dat:

 • dat er momenteel geen specifieke regeling is voor maatschappelijke organisaties, die financiële hulp nodig hebben tijdens corona;
 • sociaalmaatschappelijke instellingen momenteel in zwaar weer verkeren. Deze non-profit organisaties inkomsten mislopen, terwijl de vaste lasten, waaronder de huur, gewoon betaald moeten worden;
 • Instellingen als gevolg van de coronacrisis financieel in de problemen (kunnen) komen en dit in het ergste geval kan leiden tot een faillissement, of het sluiten van een activiteitenruimte van de kwetsbare senioren in zelfstandige woongemeenschappen;
 • gemeenteambtenaren van stadsdeelkantoren wel naar acute problemen vragen, maar momenteel criteria hanteren die van toepassing zijn op ondernemers;
 • financiële problemen ontstaan door het wegvallen van inkomsten, terwijl betalingsverplichtingen doorlopen;
 • onvoldoende bekend is bij de stadsdeelkantoren hoe het Sociaal Maatschappelijk Herstelfonds voor maatschappelijk organisatie ingezet kan worden.


Van mening dat:

 • de maatschappelijke organisaties een grote meerwaarde hebben voor onze samenleving;
 • sluiting van activiteitenruimte in woongemeenschappen tot meer isolement en eenzaamheid van ouderen leidt;
 • de steun voor maatschappelijke organisaties vanuit het Sociaal Maatschappelijk Herstelplan snel en laagdrempelig ingezet zou moeten worden;
 • maatschappelijke organisaties net als ondernemers met een snelle subsidieregeling geholpen moeten worden.

Verzoekt het college:

 • subsidie te verstrekken aan sociaalmaatschappelijke instellingen, die door de coronacrisis inkomsten mislopen en hierdoor niet hun vaste lasten kunnen betalen;
 • te voorkomen dat maatschappelijke organisaties als gevolg van de coronacrisis financieel in de problemen komen;
 • een specifieke regeling en daarbij behorende criteria op te stellen met betrekking tot financiële steun voor maatschappelijke organisaties, rekening houdende met de vaste lasten en de misgelopen inkomsten;
 • het aanvraagformulier hiervoor simpel en laagdrempelig in te zetten zodat kleine maatschappelijke organisaties eenvoudig de aanvraag kunnen indienen;
 • in contact te treden met de zelfstandige woongemeenschappen om, samen met de woningbouwcorporaties, de mogelijkheden te bekijken om sluiting van de activiteitenruimte voor de kwetsbare bewoners te voorkomen;
 • de raad spoedig te informeren over deze uitwerking,

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram, Frans Hoynck van Papendrecht               Tahsin Çetinkaya

Hart voor Den Haag/Groep de Mos                                     Islam Democraten