De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari ter bespreking van agendapunt Commissiebrief: Participatietraject bij bouwplan “Loos”/ Ontmoetingskerklocatie.

Constaterende, dat:

  • Het ministerie van BZK voor de jaren 2021 en 2022 20 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld heeft, om onder meer de bouw van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen voor ouderen te ondersteunen in nieuwbouw en bestaande bouw.

Overwegende, dat:

  • In Nederland het aantal huishoudens van 55-plusser groeit van 3.7 miljoen in 2020 naar 4.5 miljoen in 2035;
  • Gezien de bevolkingssamenstelling in Waldeck- Zuid het vanzelfsprekend is om woonruimte voor ouderen te realiseren.

Verzoekt het college,

  • Bij de invulling van het woningbouwprogramma rekening te houden met huisvesting van ouderen en gebruik te maken van de beschikbaar gestelde gelden vanuit het Rijk om bij te dragen aan de realisatie van ontmoetingsruimten voor ouderen in het complex,



En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok                                

Hart voor Den Haag/Groep de Mos