De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Welzijnsvisie.

Constaterende dat:

  • het onduidelijk is wat er op gebied van welzijn wordt geboden op stadsdeelniveau;
  • de sociale kaart momenteel niet een complete wegwijzer is waar alle initiatieven, activiteiten, ondersteuning en zorg in de buurt worden vermeld.

Van mening dat:

  • het overzichtelijk moet zijn voor de inwoners van Den Haag wat er op het gebied van welzijn gebeurt in hun stadsdeel;
  • mensen zelf de keuze mogen maken welk initiatief bij hen past en waar ze graag aan willen deelnemen, maar dan moet dit wel eenvoudig te vinden zijn;
  • na vernieuwing van de Sociale Kaart meer bekendheid gecreëerd moet worden voor deze Haagse welzijnswegwijzer.

Verzoekt het college:

  • de Sociale Kaart te vernieuwen in samenwerking met het Cliëntenraad Sociaal Domein, de stadsdeelkantoren, welzijnsorganisaties en alle initiatieven die een toegevoegde waarde hebben voor de samenleving in onze gemeente;
  • het aanbod van welzijn overzichtelijk te maken per stadsdeel;
  • de uitwerking te verwerken in de welzijnsvisie,

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram, Frans Hoynck van Papendrecht                         

Hart voor Den Haag/Groep de Mos