De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari ter bespreking van agendapunt L Voorstel van het college inzake Beleidsnota Nieuw in Den Haag, een goede start voor Haagse nieuwkomers (RIS307531)


Constaterende, dat:

  • Statushouders veelal in bijstand terecht komen en blijven.


Overwegende, dat:

  • het wettelijke inburgeringstraject voor statushouders en gezinsmigranten gericht is op taal, werk en participatie;
  • werk bijdraagt aan integratie;
  • verhoogde druk nu en in de toekomst op sociale voorzieningen voorkomen dient te worden;
  • inzicht in het aantal statushouders in de bijstand bijsturing beter mogelijk maakt.


Verzoekt het college:

  • te onderzoeken hoeveel statushouders en gezinsmigranten die de afgelopen jaren gevestigd zijn en een deel uitmaken van de beroepsbevolking gebruik maken van een bijstandsuitkering en de uitkomsten aan de raad te rapporteren.
  • dit overzicht regelmatig te verstrekken onder vermelding van de grootte van de beroepsbevolking, waaronder statushouders en gezinsmigranten in de bijstand, bijvoorbeeld middels een halfjaarrapportage,

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani                   

Hart voor Den Haag/Groep de Mos