De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 juni ter bespreking van agendapunt w. gedachtewisseling Corona

Constaterende dat:

  • huisartsen aan de noodbel hebben getrokken omtrent de dreigende vaccinatiekloof tussen groepen in de samenleving;
  • de bereidheid om zich te laten vaccineren ligt aanzienlijk lager onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, mensen die slecht kunnen rondkomen, lager opgeleiden en mensen die weinig vertrouwen hebben in de overheid, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool.

Overwegende dat:

  • de gemeente coronatestbussen gebruikt om op een laagdrempelige manier in de wijk Hagenaars te testen op het coronavirus;
  • de coronatestbussen kunnen bijdragen aan het zo laagdrempelig mogelijk aanbieden van het coronavaccin in de Haagse wijken met een (tot dusver) lage vaccinatiebereidheid.

Verzoekt het college,

  • de coronatestbussen zo spoedig mogelijk in te zetten als Prikbus (vaccinatiebus) in de Haagse wijken waar de vaccinatiegraad laag is;
  • over de effecten van de Prikbus te rapporteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                                          

Hart voor Den Haag/Groep de Mos