Moties

Raad 18 december 2014 Motie inventaris hulpmiddelen

Aangehouden Raad 18 december 2014, RIS 280118

 

De gemeenteraad in vergadering bijeen over de Wmo-verordening op 18 december 2014.

Constaterende:

dat het in Den Haag voorkomt dat zorgvragers afhankelijk zijn van liefdadigheid;

dat onlangs een 99-jarige vrouw een rolstoel kreeg na een oproep in de krant;

dat het blijkbaar niet voor iedereen is weggelegd te betalen voor het gebruik van hulpmiddelen.

Raad 13 november 2014 Motie Groeidebat met ondernemers

Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278346

De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018.

Constaterende dat de gemeente Alkmaar in samenwerking met ONL voor Ondernemers onlangs een groeidebat met ondernemers heeft georganiseerd.

Raad 13 november 2014 Motie aanpak scheefwonen

Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278345

 

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018.

Constaterende dat:
– veel mensen in Den Haag in sociale huurwoningen zitten, terwijl ze daar eigenlijk geen recht meer op hebben;
– mede hierdoor de doorstroming op de woningmarkt stagneert;
– mensen met een laag inkomen die zo’n woning nodig hebben, er daardoor niet voor in aanmerking komen.

Raad 13 november 2014 Motie Schoonmaakactie Noordzee

Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278344

 

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018.

constaterende dat:
– Stichting Noordzee jaarlijks in augustus een grote schoonmaakactie houdt langs het strand;
– samen met 600 vrijwilligers de hele Noordzeekust wordt schoongemaakt.

Raad 13 november 2014 Motie Adviessnelheid Bankastraat van 30 km/uur

Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278343

 

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018.

Constaterende dat de huidige verkeerssituatie van 50 km/uur in de Bankastraat valt te typeren als gevaarlijk voor onder meer winkelend publiek en schoolgaande kinderen.

Raad 14 augustus 2014 Motie bescherming persvrijheid

Aangehouden Raad 14 augustus 2014, RIS 275203

De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen tijdens het spoeddebat op 14 augustus 2014

Overwegende:
– Dat bij recente demonstraties in de Schilderswijk, maar ook bij eerdere gelegenheden, journalisten in Den Haag verbaal, maar ook fysiek belaagd zijn en hun apparatuur vernield;
– Dat journalisten en hun belangenvertegenwoordigers zoals de NVJ zich ernstig zorgen maken over de persvrijheid in Den Haag;

Van mening:
– Dat de veiligheid van journalisten goed geborgd moet zijn en aanvallen op journalisten gevaarlijk, beschamend en onwettig zijn en moeten worden uitgebannen;
– Dat Den Haag een reputatie heeft hoog te houden als stad van Vrede en Recht;
– Dat van demonstraties op een normale, ordentelijke en veilige manier verslag moet kunnen worden gedaan;

Verzoekt het College:
– Op korte termijn te komen met een actieplan ter bescherming van journalisten in het bijzonder en de persvrijheid in het algemeen;
– Voor de komende demonstraties te zorgen dat journalisten enerzijds vrij baan hebben en anderzijds in geval van dreiging en aanvallen op hun persoon, direct en ter plaatse assistentie van de politie krijgen dan wel kunnen inroepen;
– In de justitiële driehoek de urgentie van bescherming van journalisten en persvrijheid te benadrukken en de wens tot directe arrestaties met toepassing van het super snelrecht bij aanvallen op hun persoon of apparatuur uit te spreken.

Raad 14 augustus 2014 Motie Rotterdamwet

Aangehouden Raad 14 augustus 2014, RIS 275206

De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen tijdens het spoeddebat op 14 augustus 2014

Constaterende dat de bevolkingssamenstelling in diverse Haagse wijken, waaronder de Schilderswijk in onbalans is,

Van mening dat toepassing van de Rotterdamwet een middel is om de sociale cohesie in zwakke wijken te verbeteren,

Overwegende dat oud PvdA-wethouder Norder bij zijn presentatie nota herstructurering in mei heeft opgeroepen om de Rotterdamwet in de Schilderswijk in te zetten,

Voorts overwegende dat de WD al in januari 2011 in haar integratienota heeft opgeroepen tot het invoeren van de Rotterdamwet,

Constaterende dat uit een analyse van het Rotterdamse stadsbestuur in 2010 al is gebleken dat de Rotterdamwet, zoals die is ingezet in achterstandswijken in de Maasstad, werkt,

Roept het College op om te komen met een lijst van gebieden I wijken waarbij de invoering van de Rotterdamwet noodzakelijk is en deze aan de Raad voor invoering voor te dragen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 10 juli 2014 Motie politiek inhoudelijk maken behandelingen jaarrekening

De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 10 juli 2014 ter bespreking van de Programmarekening 2013.

Constaterende dat de behandeling van de Programmarekening 2013 geen ruimte bood voor een open politiek inhoudelijk debat.

Overwegende dat meerdere partijen tijdens de Raadsconferentie hebben aangegeven te streven naar een andere opzet van de behandeling van de
jaarstukken.

Raad 2 november 2017 Motie afmaken “tophalte” Leyweg

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS 297813),

Constaterende dat:

  • de nieuwe “tophalte” winkelcentrum Leyweg niet de beschutting biedt die noodzakelijk is voor reizigers;
  • dat de “tophalte” aan alle kanten doorwaait en niet de gevraagde bescherming biedt tegen wind, regen en kou;
  • dat er een nieuwe ‘tophalte’ gepland is bij Station Hollands Spoor.