Moties

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie Bodycams

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015)

 

Constaterende dat:

  • in Den Haag naar alle waarschijnlijkheid door politie optreden een persoon is overleden
  • het leven in de Schilderswijk door relschoppers dagenlang werd verstoord

Overwegende dat

  • dit voorjaar een proef met het gebruik van bodycams door de politie is afgerond
  • vastgelegde beelden van bodycams de-escalerend werken en daardoor leiden tot minder incidenten
  • bodycams twee grote voordelen hebben:

a.

Raad 8 juli Motie ondernemers Schilderswijk betrekken bij aanvalsplan werkgelegenheid

Aangenomen Commissie Bestuur 8 juli 2015, RIS 284047

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM 206, 2015).

Constaterende dat ondernemers in de Schilderswijk stellen dat zij niet (actief) betrokken worden bij het bestrijden van de hoge (jeugd)werkloosheid in de wijk.

Raad 8 juli 2015 Motie Werkgroep Schilderswijk

Aangehouden Commissie Bestuur 8 juli 2015, RIS 284042

 

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM 206, 2015).

Constaterende dat:
– de spanningen in de Schilderswijk wederom zijn toegenomen;
– bestaande stichtingen en projecten er vooralsnog niet in geslaagd zijn om die spanningen weg te nemen.

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie compensatiegarantie getroffen ondernemers Schilderswijk

In samenwerking met CU/SGP

 

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015)

Constaterende dat ondernemers in de Haagse Schilderswijk, als gevolg van de rellen voor de tweede keer in een jaar, te kampen hebben met:

  •  materiële schade;
  •  omzetverliezen

Overwegende dat het college heeft toegezegd ondernemers te helpen bij het verkrijgen van een schadeloosstelling bij verzekeraars en met een civiele vordering tegen de daders, maar volledige schadeloosstelling niet garandeert,

Van mening dat hardwerkende ondernemers onder geen beding het slachtoffer mogen worden van reltuig,

Roept het college op:

  •  om overgebleven financiële gaten te dichten met een nadeelcompensatie;
  •  de algemene verordening nadeelcompensatie (RIS282802), welke in het najaar verwacht wordt, uit te breiden met oplossingen voor schade die door rellen wordt veroorzaakt;
  •  de Raad te informeren over de uitkomsten;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

R.

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie invoeren Rotterdamwet

(Opnieuw ingediende motie na aanhouding in de Raad van 14 augustus 2014 RIS 275206)

 

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015),

 

Constaterende dat de bevolkingssamenstelling in diverse Haagse wijken, waaronder de Schilderswijk in onbalans is,

Van mening dat toepassing van de Rotterdamwet een middel is om de sociale cohesie in zwakke wijken te verbeteren,

Overwegende dat oud PvdA-wethouder Norder bij zijn presentatie nota herstructurering in mei heeft opgeroepen om de Rotterdamwet in de Schilderswijk in te zetten,

Voorts overwegende dat de WD al in januari 2011 in haar integratienota heeft opgeroepen tot het invoeren van de Rotterdamwet,

Constaterende dat uit een analyse van het Rotterdamse stadsbestuur in 2010 al is gebleken dat de Rotterdamwet, zoals die is ingezet in achterstandswijken in de Maasstad, werkt,

Roept het College op om te komen met een lijst van gebieden I wijken waarbij de invoering van de Rotterdamwet noodzakelijk is en deze aan de Raad voor invoering voor te dragen,

 

En gaat over tot de orde van de dag,

R.

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie ledigheid is des duivels oorkussen

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015),

 

Constaterende dat de Schilderswijk, volgens het CBS, de meeste mensen met een bijstandsuitkering kent,

Constaterende dat de Burgemeester heeft geconstateerd dat de hoge (jeugd)werkloosheid één van de redenen voor de rellen is geweest,

Van mening dat jongeren moeten worden geprikkeld om aan het werk te gaan, vrijwilligerswerk te doen of om startkwalificaties te halen,

Verzoekt het college te komen met een plan waarbij bijstandstrekkers in de Schilderswijk worden verplicht tot het doen van vrijwilligerswerk of het behalen van startkwalificaties en certificaten,

 

En gaat over tot de orde van de dag,

R.

Commissie Bestuur 8 juli 2015: Motie Pilot Project strafkampen

De Commissie Bestuur op 8 juli 2015 bijeen ter bespreking van de ontstane situatie in de Schilderswijk (RM206, 2015),

 

Constaterende dat de politie heeft gesteld dat het overgrote deel van de arrestanten, die naar aanleiding van de rellen in de Schilderswijk in hechtenis zijn genomen, minderjarig zijn,

Van mening dat hen discipline en structuur bijgebracht moet worden,

Constaterende dat er in Rotterdam, onder de naam Schoon Schip, criminelen onder begeleiding van oud-mariniers, mét doorstroommogelijkheden naar een vaste baan, aan het werk worden gezet in de groenvoorziening,

Voorts constaterende dat, als ze niet meewerken, er op een eventuele uitkering wordt gekort,

Verzoekt het college te komen tot een pilotproject voor soortgelijke strafkampen in Den Haag en de Raad over de uitkomsten te informeren,

 

En gaat over tot de orde van de dag,

R.

Raad 2 juli 2015: Motie één wethouder Economische Zaken

De gemeenteraad ter bespreking van de Algemene Politieke Beschouwingen bijeen op 2 juli 2015

 

Van mening dat:

versnippering, verkokering en gebrek aan leiding het moeilijker maken om tot een heldere missie, gedeelde ambitie en een integrale economische visie ten aanzien van de stad te komen,

 

De raad draagt een volgende coalitie op om te komen tot één wethouder Economische Zaken,

 

En gaat over tot de orde van de dag,

Richard de Mos

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

2 juli 2015 Motie Bevrijd woonwijken van demonstraties

Aangehouden Raad 2 juli 2015, RIS 283933

Motie is opnieuw ingediend op 8 juli 2015, RIS 284044

 

De gemeenteraad ter bespreking van de Algemene Politieke Beschouwingen bijeen op 2 juli 2015.

Constaterende dat:
– er weer een demonstratie in een woonwijk is ontaard in rellen.