Moties

4 november 2020 Motie: bespreken ‘gevoelige’ onderwerpen in de klas

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159). Constaterende dat, Van mening dat, Verzoekt het college, te monitoren of en hoe vaak leraren, uit angst voor conflicten in de klas, bepaalde lessen […]

4 november 2020 Motie: Red de stichting Zuiderparktheater!

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Constaterende dat, de stichting Zuiderparktheater in de afgelopen vijf jaar waardevolle ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van plannen met betrekking tot educatie en sociaal-culturele activiteiten en bekend is in Escamp en met de wijken; vijf […]

4 november 2020 Motie: van afkeuring tegen wethouder Cultuur

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Constaterende dat, Veel cultuurinstellingen buiten de boot dreigen te vallen, waarvan vijftien onmisbaar zijn; De wethouder Cultuur de 41 insprekers die klaar stonden om tijdens de vergadering van de gemeenteraad in te spreken in de kou […]

4 november 2020 Motie: Verruiming open call Cultuuranker Haagse Hout, betrekken bewonersorganisaties bij anstellen nieuwe cultuuranker.

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Constaterende, dat: De procedure aanstellen cultuuranker ondanks de eisen waar een anker aan moet voldoen, de afgelopen acht jaar niet of onvoldoende heeft geleid tot een anker dat geworteld is en/of aansluiting heeft gevonden in Haagse […]

4 november 2020 Motie: Laat de Haagse gerenommeerde cultuurinstellingen geen bedelnap voorhouden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Constaterende, dat: conform het advies van de Adviescommissie Kunstenplan 2021-2024 veel Haagse gerenommeerde instellingen buiten de boot vallen; de Haagse gerenommeerde cultuurinstellingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van cultuur in de stad, elke […]

3 november 2020 Motie: Vrij parkeren Jaarwisseling

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2020, ter bespreking van de Brief burgemeester, de heer Van Zanen, over beleidskader Jaarwisseling 2020-2021 (RIS 306297). Constaterende dat, het coronavirus zorgt voor een bijzondere jaarwisseling 2020-2021; de gemeente Den Haag sinds 2016 bij het invoeren van kenteken-parkeren het vrij parkeren met […]

3 november 2020 Motie: Preventief fouilleren Decembermaand

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 november 2020, ter bespreking van de Brief burgemeester, de heer Van Zanen, over beleidskader Jaarwisseling 2020-2021 (RIS 306297). Constaterende dat, preventief fouilleren ingevoerd kan worden door in daarvoor aangewezen veiligheidsrisicogebieden.   Overwegende dat, Van mening dat, Preventief fouilleren kan bijdragen aan het beperken […]

3 november 2020 Amendement: Winkels open om 9.00 uur fietsers lopen tot en met 21.30 uur

Indiener: Jelle Meinesz Hart voor Den Haag / Groep de Mos De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel ‘Winkels open , fietsers lopen’ Besluit om het initiatiefvoorstel als volgt te wijzigen : Dictumpunt  3. De tijden dat dit principe geldt, worden vastgesteld […]

12 oktober 2020 Motie: Onderzoek clustering prostitutie aan Geleenstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Commissiebrief: verplaatsing Raamprostitutie (RIS 304626) Constaterende dat, Het college inzet op verplaatsing van raamprostitutie naar de Sporendriehoek; De gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van verplaatsting; Binck 36 een planschade claim zal indienen van € 3.1 mln.; In het Coalitieakkoord […]

12 oktober 2020 Motie: Onderzoek gevolgen bezuinigingen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de Economische effecten en maatschappelijke impact van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht inclusief resultaten Decisio- onderzoek 2019: Constaterende, dat: de aanwezigheid van internationale organisaties in Den Haag en de regio in totaal 40.000 banen […]