Moties

Raad 9 februari 2022 Motie: Zet in op wijkeconomie

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari ter bespreking van agendapunt P Voorstel van het college inzake projectdocument dreven-zichten-gaarden (RIS311093)

Constaterende, dat:

 • Staedion voornemens is een intentieovereenkomst te sluiten met Stichting Het Goed over de mogelijke realisatie van een vestiging van Het Goed ergens in de wijk;
 • In het Projectdocument voor een gezonde wijkeconomie wordt verwezen  naar het actieprogramma ‘kleinschalige bedrijvigheid’.

Raad 9 februari 2022 Motie: Huurkorting bij verplichte verhuizing bewoners Zuidwest

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari ter bespreking van agendapunt P Voorstel van het college inzake projectdocument dreven-zichten-gaarden (RIS311093)

Constaterende dat:

 • Het college van mening is dat verschillende woongebieden in de Zuidwest rijp zijn voor de sloop door de kwaliteit van de woningen;
 • Het college van mening is dat de woonbeleving in de huidige woningen niet meer prettig is;
 • De huidige bewoners nog de volle pond aan huur betalen voor een woning die niet meer aan de kwaliteitseisen voldoet volgens het college.

Raad 9 februari 2022 Motie: Peperdure verhuizing wethouders in de ijskast

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 februari 2021, ter bespreking van het afronding debat beantwoording schriftelijke vragen Peperdure interne verhuizing wethouders.

Constaterende, dat:

 • er 1,1 miljoen euro wordt onttrokken aan de coronareserves voor het herinrichten van werkplekken van medewerkers en bestuurders;
 • 800.000 euro (72%) hiervan bestemd is voor het ‘horizontaal’ huisvesten van het college.

Raad 9 februari 2022 Motie: thuiszitters beter in beeld

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2022 ter bespreking van agendapunt AB Brief van de wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid inzake Halfjaarrapportage 2021 Jeugd en Wmo.

Constaterende dat:

 • Nederland minstens 15.000 tot 20.000 thuiszitters kent, kinderen tot achttien jaar die ‘thuis zitten’;
 • de officiële cijfers van OCW op nog minder dan een derde ervan steken;
 • gemeente Den Haag de nauwe definitie van het ministerie van OCW hanteert;
 • verzuimprotocol van de gemeente Den Haag zeer gedateerd is;

Overwegende dat:

 • de werkelijke cijfers door ouderverenigingen/-belangengroepen in kaart is gebracht;
 • leerlingen die thuiszitten met een (mogelijk onterechte) vrijstelling van leerplicht ook kinderen en jongeren zijn die buiten het systeem vallen en geen onderwijs krijgen;
 • er daarnaast nog ‘verborgen thuiszitters’ zijn die niet gemeld zijn bij de leerplicht en buiten de radar blijven;

Van mening dat:

 • ieder thuiszittend kind mee moet tellen in thuiszitters-aantallen;
 • deze kinderen een passend aanbod van onderwijs en zorg dienen te krijgen;

Verzoekt het college:

 • thuiszittersproblematiek in de gemeente Den Haag in kaart te brengen en te categoriseren naar redenen van thuiszitten en ondersteuningsvraag;
 • hierbij uitdrukkelijk een beroep te doen op ouderverenigingen en belangenorganisaties en de raad over de uitkomsten te rapporteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 9 februari 2022 Motie: Pas op de plaats met aanleg nieuwe padelbanen nabij woningen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2022 ter bespreking van agendapunt AA Beantwoording (vervolg) schriftelijke vragen inzake Aanleg padelbanen: welke (on)mogelijkheden bieden bestemmingsplannen?

Constaterende dat:

 • het wettelijke toetsingskader voor het verstrekken van een omgevingsvergunning voor de aanleg van outdoor padelbanen niet toereikend blijkt te zijn voor deze relatief nieuwe sport in Nederland;
 • daardoor de belangen van omwonenden onvoldoende worden meegewogen bij het verstrekken van vergunningen voor padelbanen in de buurt van woningen;
 • de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) het probleem van geluidshinder door padelbanen in woonwijken onderkent en daarom recent nieuwe landelijke richtlijnen heeft ontwikkeld en deze heeft gedeeld met de VNG en Omgevingsdiensten;
 • bewoners op meer dan 50 locaties in Nederland, waaronder vier in Den Haag, de petitie voor landelijk beleid voor padelbanen in de buurt van woningen steunen;

Overwegende dat:

 • voor het treffen van maatregelen tegen ontstane geluidshindersituaties en het voorkomen van nieuwe overlastsituaties landelijk beleid noodzakelijk is;

Van mening dat:

 • bij een dergelijke ingrijpende ruimtelijke ontwikkeling de belangen van omwonenden serieus meegewogen dienen te worden;
 • er niet gewacht kan worden totdat er op landelijk niveau beleid voor outdoor padelbanen is vastgesteld;

Verzoekt het college:

 • aanvragen voor de aanleg van outdoor padelbanen voorafgaand aan de vergunningsverstrekking verplicht te toetsen aan de richtlijnen van de NSG;
 • pas op de plaats te maken met nieuwe aanvragen en lopende procedures totdat het bovenstaande op gemeentelijk niveau is vastgesteld;

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 9 februari 2022 Motie: Poller omlaag, camera graag

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2022 ter bespreking van agendapunt afronding tweeminutendebat ‘Met spoed camera bij horrorpoller’

Constaterende dat:

 • Er momenteel honderdduizenden euro’s uit worden gegeven aan verkeersregelaars en herstel van schade;
 • Er nog steeds auto’s op de poller Escamplaan klappen;
 • Er een tsunami van lelijke verkeersborden zijn geplaatst en zorgen voor landschapsvervuiling;
 • Er ook na het plaatsen van een fluoriserende deksel op de poller nog steeds auto’s op knallen;

Overwegende dat:

 • De nut en noodzaak van het enorme bedrag wat er voor deze poller wordt uitgegeven door dit college niet duidelijk is ;
 • Het nu ronduit schandalig begint te worden om deze pollers te blijven gebruiken;
 • Het veel goedkoper is om de poller omlaag te houden;
 • Er nog steeds niet precies is uitgezocht waardoor auto’s de poller niet opmerken;
 • Camera’s de beste oplossing zijn;

Verzoekt het college:

 • Per direct de poller te laten zakken en omlaag te laten staan totdat er camera’s zijn geïmplementeerd;

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 9 februari 2022 Motie Parkeren op laadplek na 18.00 uur voor iedereen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2022 ter bespreking van agendapunt H Voorstel van het college inzake Uitvoeringsplan openbare laadinfrastructuur voor elektrische personenauto’s 2021-2024.

Constaterende dat:

 • Er momenteel in Den Haag een overcapaciteit is aan laadplekken;
 • De parkeerdruk in onze stad ontzettend hoog is;
 • Heel veel laadplekken ongebruikt zijn na 18.00 uur;
 • De venstertijden van s’morgens 10.00 uur tot s’avonds 22.00 uur zijn;

Overwegende dat:

 • De meeste inwoners van onze stad in het bezit van een auto rond 18.00 uur weer huiswaarts komen ;
 • Er veel laadplekken staan in gebieden waar de bewoners niet de mogelijkheid hebben om een EV aan te schaffen;
 • Dit kan zorgen voor een enorme ontlasting van de parkeerdruk in Den Haag;

Verzoekt het college:

 • Om de venstertijden van alle oplaadplekken in Den Haag te veranderen van 10.00 uur tot 18.00 uur ipv 10.00 tot 22.00 uur, waardoor alle automobilisten meer ruimte krijgen om te parkeren;

En gaat over tot de orde van de dag.