Moties

Raad 16 september 2021 Motie Niet actief handhaven op controle coronapas

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 16 september bij de bespreking van agendapunt I Algemene politieke Beschouwingen.

Constaterende, dat:

 • met het invoeren van de coronapas de zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca, de culturele sector en de evenementenbranche, opnieuw worden gepakt met maatregelen waarvan altijd werd gezegd dat die niet zouden komen,
 • voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt dat het door premier Rutte toegezegde geld voor „extra handjes”, om te controleren of bezoekers een coronapas bij zich hebben, weinig zin heeft omdat er op de korte termijn te weinig handhavers beschikbaar zijn,
 • veel horecazaken, groot en klein, openlijk hebben uitgesproken dat ze weigeren om naar de QR-code te vragen,
 • de burgemeester zegt de teleurstelling van horecaondernemers te begrijpen,

Van mening, dat:

 • de door de burgemeester gewenste compensatie voor ‘gemiste laatste rondes’ bij lange na niet concreet is,

Verzoekt het college:

 • direct te helpen door niet actief te handhaven op de controle door de horeca- en cultuursector op de coronapas en de beperkte capaciteit in te zetten op het leefbaar houden van de stad,


En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 16 september 2021 Motie Méér Haagse fondsenwervers

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 16 september bij de bespreking van agendapunt I Algemene politieke Beschouwingen.

Constaterende, dat:

 • zowel het college als meerdere partijen in de raad hebben aangegeven dat het Rijk de (dreigende) tekorten in de begroting moet ledigen,
 • Den Haag slechts 6 a 7 lobbyisten heeft, wat in vergelijking met lobbykampioen Rotterdam, die er 20 heeft, bijzonder weinig is,

Van mening, dat:

 • een goede lobby gelden los kan krijgen bij zowel het Rijk als binnen de Europese Unie,

Verzoekt het college:

 • het aantal lobbyisten op het niveau van Rotterdam te brengen, ten einde bij het Rijk en binnen de EU meer fondsen aan te boren.

Raad 16 september 2021 Motie Flexpool wonen met deskundigen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 16 september bij de bespreking van agendapunt I Algemene politieke Beschouwingen.

Constaterende, dat:

 • de provincie Gelderland het overschrijden van de doorlooptijd van woningbouwprojecten tracht tegen te gaan door een soort flexpool met ingehuurde woningbouwexperts,

Van mening, dat:

 • het onwenselijk is dat de bouw van duizenden – broodnodige woningen – onder druk komt te staan vanwege een tekort aan voldoende kundige ambtenaren op wonen,

Verzoekt het college:

 • te onderzoeken of een flexpool van planjuristen, onderhandelaars en mensen met specifieke kennis op het gebied van wonen ook voor de Haagse regio geschikt kan zijn,
 • de raad daar voor de begrotingsbehandeling over te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 15 juli 2021 Motie inzichtelijk maken wachtlijst kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli ter bespreking van agendapunt E2 Jeugdzorg.

Constaterende dat:

 • een verscherpt vervolgtoezicht wordt ingezet bij Jeugdbescherming West;
 • dat kwetsbare kinderen nog steeds niet tijdig passende hulp krijgen die ze nodig hebben, zo blijkt uit het vervolgrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie van Justitie en Veiligheid (InspectieJenV).

Raad 15 juli 2021 Motie Geef spelende kinderen een toilet

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15  juli 2021 ter bespreking van agendapunt J Voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma Visie WSBW (RIS308403)

Constaterende dat:

 • Er geen toilet is in de grote speeltuin van de Scheveningse bosjes aan de Ary van der Spruyweg en kinderen en ouders de hoge nood in de bosjes moeten doen;
 • het achter de speeltuin een vieze bende is van menselijke uitwerpselen en gebruikt toiletpapier;

Overwegende dat:

 • de wethouder aangaf in het debat in de commissie dat er wat hem betreft geen toilet gaat komen en de hoge nood maar in de bosjes gedaan moet worden;
 • dit in strijd is met de APV omtrent het doen van de natuurlijke behoefte op of langs de openbare weg binnen de bebouwde kom;
 • hondenbezitters voor hetzelfde feit worden beboet.

Raad 15 juli 2021 Motie ontwikkel plek voor thuiszitters

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter bespreking van agendapunt O Afdoening motie: Meer aandacht voor thuiszittende kinderen;

Constaterende dat:

 • de zorgplicht van de scholen niet altijd blijkt te functioneren zoals is bedoeld, hetgeen de toegang tot passend onderwijs belemmert;
 • leerkrachten en docenten niet altijd in staat zijn om maatwerk te bieden;
 • de leerplicht vaak wordt ondermijnd door de vrijstellingen in de wet en er mede daardoor veel kinderen thuiszitten;
 • het recht op onderwijs in internationale verdragen is verankerd;
 • de afgelopen maanden honderden studenten bij het meldpunt Stageproblemen aanklopten;

overwegende dat:

 • diverse ouders dure, particuliere scholen betalen alleen omdat er geen passend onderwijs is;
 • veel kinderen geen enkele vorm van educatie krijgen omdat hun ouders geen middelen hebben voor het aanbieden van activiteiten of het bekostigen van een particuliere school;
 • door een ontwikkel plek voor thuiszittende kinderen op te zetten er ook de MBO en HBO studenten aan een stageplek kunnen worden geholpen;

Van mening dat:

 • het onacceptabel is dat de kinderen thuis op onderwijsmogelijkheden wachten.

Raad 15 juli 2021 Motie onafhankelijk onderwijsadviseur

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter bespreking van agendapunt O Afdoening motie: Meer aandacht voor thuiszittende kinderen;

Constaterende dat:

 • het niet duidelijk is wie wat doet, ouders de duidelijke informatie missen over de onderwijs- en zorgvoorzieningen in de regio;
 • er behoefte is aan duidelijke informatie, advies en hulp in het complexe systeem van instanties rondom passend onderwijs;
 • er behoefte is aan onafhankelijke ondersteuner die kan bemiddelen als ouders en scholen er samen niet uitkomen;

overwegende dat:

 • momenteel onafhankelijke ondersteuners vaak alleen ingezet worden als situaties escaleren en reeds vastgelopen zijn;

Van mening dat:

 • het essentieel is om de kennisachterstand bij de ouders over passend onderwijs weg te nemen;

Verzoekt het college:

 • een onafhankelijk onderwijsadviseur aan te stellen die ouders kan helpen bij vraagstukken rondom passend onderwijs op basis- en middelbare scholen.

Raad 15 juli 2021 Motie Zet in op preventie huwelijksdwang

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 juli 2021 ter bespreking van agendapunt N Afdoening motie: (H)erken huwelijksdwang.

Constaterende dat:

 • huwelijksdwang een zeer ernstige inbreuk op de integriteit van de (potentiële) slachtoffer betreft;

Overwegende dat:

 • het van levensbelang is om het bewustzijn dat het uitoefenen van de huwelijksdwang niet is toegestaan te versterken;
 • iedere jongere die (nog) niet weet dat de vrijheid van partnerkeuze de geldende norm is en dat potentiële slachtoffers kunnen rekenen op hulp, een teveel is.