Moties

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek gevolgen bezuinigingen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de Economische effecten en maatschappelijke impact van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht inclusief resultaten Decisio- onderzoek 2019: Constaterende, dat: de aanwezigheid van internationale organisaties in Den Haag en de regio in totaal 40.000 banen […]

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek naar kandidaattrajecten Dreamfactory en Stichting Dutch Tulip

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde: Constaterende, dat: er in de afgelopen jaren diverse signalen binnengekomen zijn van ernstige misstanden met medewerkers van de Dreamfactory (vluchtelingen en statushouders); deze misstanden onder andere hebben plaatsgevonden met kandidaten […]

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek ontwikkeling middeldure huurwoningen door gemeente

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS 305711) Constaterende dat, De druk op de Haagse woningmarkt toeneemt; Een grote groep starters teveel verdient om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een passende koopwoning; […]

7 oktober 2020 Motie: Ook pasjes voor pollers Schilderswijk-Stationsbuurt voor de vitale beroepen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Afsluiting Schilderswijk. Constaterende dat, huisartsen en verloskundigen al een ontheffing hebben; er meer beroepen zijn die van groot belang zijn voor de wijk zeker in de nieuwe realiteit; veel oudere bewoners afhankelijk zijn van de boodschappen begeleidings dienst; Omrijden voor […]

7 oktober 2020 Motie: Rekening houden met auto in CID

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel Nota parkeernormen CID en Binckhorst Den Haag 2020. Constaterende dat, In het definitieve managementverslag uit 2018 van de MIRT-VERKENNING SCHAALSPRONG REGIONALE BEREIKBAARHEID CID – BINCKHORST staat dat door de aanleg van de Rotterdamsebaan de autobereikbaarheid van het CID sterk […]

7 oktober 2020 Motie: Stop gemeentelijke samenwerking Omar Munie

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde: Constaterende, dat: er in de afgelopen jaren diverse signalen binnengekomen zijn van ernstige misstanden met medewerkers van de Dreamfactory (vluchtelingen en statushouders). Overwegende, dat: vastgesteld is dat diverse medewerkers zonder […]

7 oktober 2020 Motie: Vernietigen vastgoeddeal Noordeinde 64-64A

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde: Constaterende, dat: er door Omar Munie niet voldaan is aan de voorwaarden die de regelgeving stelt aan een dergelijke verkoop door reallocatie van het pand de Rijnstroom aan het Noordeinde […]

7 oktober 2020 Voor vaststelling voorontwerp, altijd een werkbezoek met de desbetreffende raadsleden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van vaststelling voorontwerp President Kennedylaan. Constaterende, dat: Er vaak problemen boven komen drijven nadat een voorontwerp is vastgesteld Er vaak onduidelijkheid is welke personen of verenigingen in het traject zijn meegenomen Overwegende, dat Ter plekke en op locatie waar het voorontwerp […]

7 oktober 2020 Amendement: Geen dakopbouw op hoekwoningen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van  bestemmingsplan Bloemenbuurt RIS 305630. Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 1. De ingediende zienswijzen onder Ra 2019.82 evenals gelijkluidende zienswijzen gegrond te verklaren  voor  zover betrekking hebbend op bezwaren tegen dakopbouwen bij hoekwoningen. 2. De hoekwoningen die in […]

Raad 7 oktober 2020 Motie Bouw voor Haagse starters

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS 305711)   Constaterende dat, •         De druk op de Haagse woningmarkt toeneemt; •         Er de komende jaren zal worden ingezet op de productie van minimaal 20% middeldure huur; •         Onmisbare beroepsgroepen worden […]