Moties

Raad 15 april 2021 Motie De Haagse wegen zijn van alle inwoners van Den Haag

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van agendapunt I Voorstel van het college inzake Standpunt over advies van belangenorganisaties Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen (RIS307564)

Constaterende dat:

 • Men een groot plan heeft voor Centrum- Noord
 • Er alleen is nagedacht over Centrum-Noord door Centrum-Noord
 • Dit plan voor Centrum-Noord alle inwoners en ondernemers van de stad aangaat

Overwegende dat:

 • Iedere inwoner van Den Haag het recht heeft om over deze wegen de stad in te komen en te verlaten
 • De luchtkwaliteit in andere delen van de stad zal verslechteren, zoals bijvoorbeeld in de Schilderswijk en Transvaal, door het waterbed effect
 • De doorstroming en de bereikbaarheid in andere delen van de stad achteruit zal gaan door deze maatregelen

Verzoekt het college:

 • Om bij grote verkeersprojecten en/of plannen voor onze stad, die grote gevolgen zullen hebben voor alle inwoners en ondernemers van onze stad, al deze ondernemers en inwoners mee te nemen in de besluitvorming van deze plannen

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 25 maart 2021 Motie Haagse Ambassadeur Gehandicaptenzaken

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 maart 2021 ter bespreking van agenda voor een toegankelijk Den Haag 2020 – 2022, ‘Vanzelfsprekend toegankelijk’.

Constaterende dat:

 • de komende jaren 3,5 miljoen euro extra in het voor iedereen toegankelijk maken van Den Haag wordt geïnvesteerd;
 • de voormalige Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink een voorstander is van het benoemen van een Ambassadeur Gehandicaptenzaken Den Haag.

25 maart 2021 Motie maak van stoepjes, stoepen die toegankelijk zijn voor mindervaliden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 maart 2021 ter bespreking van agenda voor een toegankelijk Den Haag 2020 – 2022, ‘Vanzelfsprekend toegankelijk’.

Constaterende dat:

 • op nog veel plekken in Den Haag stoepen en paden niet toegankelijk voor mensen met een beperking, denk maar aan smalle stoepen of paden met gaten erin.

Raad 25 maart 2021 Motie maak parkeerterrein P3 Cars Jeans Stadion toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking en ouderen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 maart 2021 ter bespreking van agenda voor een toegankelijk Den Haag 2020 – 2022, ‘Vanzelfsprekend toegankelijk’.

Constaterende dat:

 • bij het Cars Jeans Stadion P3 zijn er 40 gehandicaptenparkeerplaatsen op een grasveld;
 • door regenval het een uitdaging is voor mensen met een lichamelijke beperking, denk maar aan een rolstoel, om door de modderpoel bij het stadion te komen;
 • doordat er geen belijning is rondom het gehandicaptenparkeerplek, er vaak te dicht op elkaar wordt geparkeerd.

Raad 25 maart 2021 Motie Zet raad niet buiten spel

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 maart 2021 ter bespreking van agendapunt N Beantwoording SV Verhuizing ANWB kantoor naar locatie Conservatorium (RIS 306564).

Constaterende dat:

 • De raad niet geïnformeerd is over de onderzoek exclusiviteit die de ANWB heeft gekregen voor de Conservatorium locatie;

Overwegende dat:

 • Het bij informatieplicht gaat om een invulling van het begrip ‘voor de uitoefening van zijn taak nodig’ en ‘ingrijpende gevolgen voor de gemeente’.

25 maart 2021 Motie Betrek afvaldiscipline bij inburgering

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van Brief wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte inzake Programma voor een schone stad.

Constaterende dat:

 • afvaldiscipline in het land van herkomst vaak anders is dan in Nederland en Den Haag;

Overwegende dat:

 • hierdoor in de wijken waar deze mensen over het algemeen terecht komen een groot afval- en rattenproblemen ontstaat;

Van mening dat:

 • een goede voorlichting over hoe wij hier met afval om gaan essentieel is voor een goede inburgering om dergelijke problemen in de wijken te voorkomen;

Verzoekt het college:

In samenwerking met de wethouder integratie te onderzoeken op welke manier(en) de afval discipline een onderdeel kan uitmaken van het integratiebeleid in Den Haag.

Raad 25 maart 2021 Motie Laat Jan van de Gemeente OOK strijden tegen tariefverhoging OV

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van Brief wethouder Tussenstand MRDH Transitieprogramma Corona en OV (RIS307944)


Constaterende dat:

 • Het tarief van het OV mede door de Corona Crisis dreigt te gaan stijgen;

Overwegende dat:

 • Er niet vanuit de gemeente op de deur van het Binnenhof wordt getimmerd;


Van mening dat:

 • Jan van de Gemeente, net zoals zijn collega Aboutaleb meer gewicht in de strijd kan gooien om te lobbyen;

Verzoekt het college:

Meer druk op de Overheidsketel te gaan zetten door bemiddeling van burgemeester Van Zanen, met wat minder kilo’s maar net zoveel strijdkracht als zijn Rotterdamse collega en zo het Rijk het tekort wat ontstaan is bij het OV vanwege de Corona Crisis bij te laten leggen, zonder dat er sprake is van enige verhoging van tarieven of schrappen van lijnen en (tijdelijk) opheffen van haltes.

Raad 25 maart 2021 Motie Preventief fouilleren rondom scholen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 maart ter bespreking van de brief burgemeester, de heer Van Zanen, inzake Haags Actieplan wapens en jongeren 2020-2022 (RIS 307307) en Aanpak Schoolveiligheid 2021-2022 (RIS 308006).

Constaterende dat,

 • de toename van wapens en geweld onder jongeren wordt aangepakt met een actieplan;

Overwegende dat,

 • wapenbezit eerder leidt tot gebruik van een wapen.

Raad 25 maart 2021 Motie Onderzoek waarde Onderwijs- en cultuurcomplex

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 maart ter bespreking van de Halfjaarrapportage nieuwbouw AMARE Q2 en Q3 2020 (RIS 307516).

Constaterende dat,

 • het onderwijs- en cultuurcomplex zijn oplevering nadert;
 • uit onderzoek van de Haagse Rekenkamer blijkt dat de totale kosten voor ontwikkeling en realisatie € 223,3 mln.