Moties

Raad 14 juli 2021 Motie Lijn 16 Opzoutmanstraat

De raad in de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021 ter agendapunt J Raadsvoorstellen tramlijn 16  

Constaterende, dat

 • Er veel draagvlak is om tramlijn 16 uit de Zoutmanstraat te halen;
 • De Kastanjebomen op de Waldeck Pyrmontkade anders gekapt worden;
 • Er bij de aanleg van de nieuwe tram veel parkeerplekken verloren gaan;
 • Er een veel mooier en veiliger gebied kan ontstaan als de tram wordt vervangen door een e-bus in de Zoutmanstraat;

Overwegende, dat 

 • Door het verwijderen van de railsen en daarbij behorende elektra palen een enorme ruimte zal ontstaan voor de herinrichting;
 • De monumentale panden minder schade zullen oplopen en beter zichtbaar worden;
 • Railsen in de bochten op het Prins Hendrikplein in de toekomst vaker moeten moeten worden vervangen door de komst van de zwaardere tram;
 • De doorstroming op het stuk Laan van Meerdervoort vanaf de Waldeck Pyrmontkade tot de Zoutmanstraat aanzienlijk zal verbeteren;

Verzoekt het college: 

 • Lijn 16 weg te halen uit de Zoutmanstraat en via de Waldeck Pyrmontkade door de Elandstraat naar de Vondelstraat te laten rijden;
 • Lijn 16 in de Zoutmanstraat te vervangen door een buslijn;

En gaat over tot de orde van de dag,

Jelle Meinesz ​​​

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Raad 14 juli 2021 Motie Versterken hoogste orgaan

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota:

Constaterende, dat:

 • raadsleden een zeer beperkt aantal fte aan ondersteuning hebben;
 • de gemeenteraad van Den Haag een grote controletaak heeft vanwege een hoog inwoneraantal en een veelomvattende omvangrijke begroting;
 • het college voor haar taken beschikt over een groot ambtenarenapparaat.

Raad 14 juli 2021 Motie Onderzoek fulltime raadslidmaatschap G4

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota:

Constaterende, dat:

 • gemeenten er door de decentralisaties enorme takenpakketten bijgekregen hebben in met name het sociaal domein en dit nu juist de dossiers zijn waar de problemen en de miljoenentekorten zich opstapelen die ten koste gaan van het voorzieningenniveau in de stad;
 • raadsleden een zeer beperkt aantal fte aan ondersteuning hebben;
 • het college voor haar taken beschikt over een groot ambtenarenapparaat waardoor het evenwicht tussen raad en college in de afgelopen jaren scheefgegroeid is.

Raad 14 juli 2021 Motie Maak tempo met beantwoorden raad

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota:

Constaterende, dat:

 • schriftelijke vragen met regelmaat niet binnen de gestelde termijn van antwoorden worden voorzien;
 • ook initiatiefvoorstellen vaak lang moeten op een preadvies en behandeling in commissie en raad.

Raad 14 juli 2021 Motie Eerst de raad, dan de media

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota:

Constaterende, dat:

 • het college plannen soms eerder in de media brengt dan de raad erover te informeren.

Overwegende, dat:

 • de raad het hoogste orgaan van de stad is en altijd als eerste geïnformeerd dient te worden.

Raad 14 juli 2021 Motie Kom met concreet plan as uitstrooiplek!

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli ter bespreking van de Voorjaarsnota.

Constaterende, dat:

 • het college tijdens de beraadslaging van de Voorjaarsnota 2020, cluster buitenruimte, weer geen informatie kon delen omtrent het realiseren van een as uitstrooiplek;
 • Hart voor Den Haag / Groep de Mos al in 2018 schriftelijke vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur om een as uitstrooiplek te realiseren voor Hindoes, maar ook voor een ieder ander die via deze weg zijn of haar laatste wens in vervulling wil laten gaan;
 • het college tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2021 – 2024 had toegezegd in Q2 van 2020 de raad te voorzien van een concreet plan omtrent het te realiseren as uitstrooiplek en derhalve de motie met RIS nummer 306723 had ontraden.

Raad 14 juli 2021 Motie Wie is er blij met aardgasvrij?

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli ter bespreking van de Voorjaarsnota.

Constaterende, dat:

 • de Tweede Kamer ondanks verzet van minister Ollongren heeft ingestemd met vertraging van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het parlement wil dat de toewijzing van gelden in de derde tranche pas plaatsheeft na de voltooiing van onderzoek naar de ervaringen van bewoners tot dusver;
 • de wethouder Duurzaamheid Haagse wijken met Eneco middelen aardgasvrij wil maken.

Raad 14 juli 2021 Motie Onderzoek fraude invalideparkeervergunningen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota:

Constaterende, dat:

 • het enorme aantal invalidenparkeerplaatsen in veel straten in de Schilderswijk en Transvaal een grote bron van ergernis is en dat nergens anders in Den Haag het er zoveel zijn als in deze twee wijken;
 • bewoners hierdoor steeds moeilijker hun auto kwijt kunnen;
 • in Rotterdam er een onderzoek loopt naar fraude met gehandicapte parkeerplaatsen.

Raad 14 juli 2021 Motie Preventieve wapencontroles

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota:

Constaterende, dat:

 • preventieve wapencontroles in Rotterdam en Zaanstad al honderden wapens van de straat wisten te halen;
 • de top van het Openbaar Ministerie opriep om vaart te zetten achter de preventieve wapencontroles; 
 • politiecommissaris Frank Paauw, die in Rotterdam resultaten boekte met zijn aanpak, al jaren fervent pleitbezorger is van de preventieve controles;
 • zelfs de Republiek Amsterdam, onder aanvoering van Femke Halsema, in diverse Amsterdamse wijken proeven met preventieve wapencontroles gaat uitvoeren.

Raad 14 juli 2021 Motie van wantrouwen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli ter bespreking van de Voorjaarsnota.

Constaterende dat:

 • uit diverse stukken onomstotelijk is vast komen te staan dat de gemeente wel degelijk vanaf de start van de Stichting Energie Academie zeggenschap had over de stichting;
 • de curator onomwonden vaststelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het faillissement van de Energieacademie;
 • dat in tegenspraak is met wat het college de raad heeft doen willen laten geloven, constateren we dat de wethouder de raad bewust onjuist heeft geïnformeerd.