Moties

Raad 21 april 2022 Motie: Compenseer parkeerplekken Schalk Burgerstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter afronding debat van agendapunt D4 over Transvaal bestolen van schaarse parkeerplekken;

Constaterende dat:

 • De parkeerdruk in de Schalk Burgerstraat al ontzettend hoog is;
 • In het raadsbesluit uit 2017 (RIS296344)  geen compensatie van parkeerplaatsen op straat zijn voorzien.

Raad 21 april 2022 Motie Haal pollers weg uit de Schilderswijk

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter afronding debat van agendapunt C2 over Evaluatie verkeersmaatregelen Schilderswijk;

Constaterende dat:

 • Sinds de invoering van de verkeersmaatregelen in de Schilderswijk het verkeer op de Vaillantlaan voortdurend vaststaat;
 • Dat hulpdiensten over de stoep moeten rijden tijdens een noodgeval;
 • Winkeliers in de Koningsstraat, Hoefkade en in de omgeving allemaal omzet verlies lijden en minder klanten aantrekken;
 • Het een chaos is in de omliggende straten;

Overwegende, dat

 • Er totaal geen verbetering in de doorstroming van het verkeer zit vanaf de eerste dag dat deze maatregelen zijn ingevoerd;
 • Mensen die aan de Vaillantlaan wonen veel last hebben van de uitlaatgassen van de stilstaande auto’s ;
 • Bij de uitvoering van de plannen voor Centrum-Noord er nog veel meer verkeer richting de Hoefkade komt;

Verzoekt het college:

• Om alle pollers in de Schilderswijk per direct te laten zakken en in de toekomst te verwijderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 21 april 2022 Motie Maak eenrichtingsverkeer van de Zonnebloemstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter afronding debat van agendapunt D2 over Breng eenrichtingsverkeer terug in de Zonnebloemstraat.

Constaterende dat:

 • voorheen het even eenrichtingsverkeer is geweest vanaf de Hyacintweg naar de Daal en Bergselaan;
 • het verkeer voor de leerlingen veel veiliger was gedurende de tijd dat het daar eenrichtingsverkeer was;
 • de mogelijkheid voor auto’s om de sluiproute naar de Laan van Meerdervoort af te sluiten;
 • het schoolbestuur het ook veel veiliger vond toen het nog eenrichtingsverkeer was;
 • wij de veiligheid in en om de schoolzones belangrijk vinden;

Overwegende, dat

 • de weg te smal is voor twee auto’s om te passeren;
 • het veiliger is met eenrichtingsverkeer;
 • er geen conflicten meer kunnen ontstaan tussen passerende auto’s en fietsers;
 • veiligheid voor de kinderen voorop moet staan;

Verzoekt het college:

 • om weer eenrichtingsverkeer in te voeren in de Zonnebloemstraat vanaf de Hyacintweg naar de Daal en Bergselaan en voor de bewoners de mogelijkheid te geven om hun parkeerplaatsen te bereiken d.m.v.

Raad 21 april 2022 Motie Toevoegen financiële paragraaf en streefcijfers aan HEA 2022-2026

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake  Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (RIS 311077).

Constaterende dat,

 • de HEA een goede beschrijving geeft van de grote problemen in het Haagse onderwijs en dat er ook oplossingen in staan waardoor de problemen kunnen worden tegengaan;
 • dat er in de HEA onder de kop ‘Budget en uitgangspunten uitvoering’ het volgende staat beschreven: “Voor de uitvoering van de HEA 2022-2026 zijn financiële middelen nodig.

Raad 21 april 2022 Motie Onderzoek behoud Parkeerterrein Wateringse Veld

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van de brief wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening, mevrouw Bruines, inzake Evaluatie en verlenging gemeenschappelijk regeling Industrieschap de Plaspoelpolder (GRIPP) (RIS 310933).

Constaterende dat,

 • in de ‘Evaluatie en verlenging gemeenschappelijke regeling Industrieschap de Plaspoelpolder’ (RIS310933) staat dat het IPP bezig is met planuitwerking voor herontwikkeling van het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat.

Raad 21 april 2022 Motie: Huisartsenpost Moerwijk -Noord

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 april 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Investeringsbesluit herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 voor de maakindustrie, (RIS311871).

Constaterende dat,

 • het oude schoolgebouw in de Beatrijsstraat wordt getransformeerd tot economische broedplaats voor kleinschalige bedrijfsruimte voor de maakindustrie;
 • in Moerwijk-Noord geen huisartsenpost is gevestigd.

Raad 14 april 2022 Motie Samenwerken binnen de raad middels sociaal contract

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april ter bespreking van agendapunt Beraadslaging inzake bevindingen informateurs.

Constaterende, dat:

 • herstel van vertrouwen tussen de Haagse burger en de politiek een urgente opgave is, waarvoor voorstellen ter verbetering niet hoeven te wachten tot er een nieuw college is,

Overwegende dat:

 • alle partijen aan de informateurs hun zorg hebben uitgesproken over de lage opkomst;
 • alle partijen in de gemeenteraad als geheel zelf ook een rol hebben bij het herstellen van vertrouwen;

Spreekt uit dat de raad de komende periode samen gaat werken aan een nieuw sociaal contract waarin in ieder geval de volgende elementen centraal staan

 • de grote problemen in de stad daadkrachtig en zodoende zichtbaar voor de bewoners te gaan oppakken,
 • de waan van de dag en de eigen profilering minder leidend laten zijn,
 • meer zichtbaar te zijn / worden in de gehele stad, met name in de wijken waar de opkomst het laagst was.

Raad 14 april 2022 Motie Stadsdeelcommissies herstellen vertrouwen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april ter bespreking van agendapunt Beraadslaging inzake bevindingen informateurs.

Constaterende, dat:

 • de verkiezingsopkomst op 14, 15 en 16 maart met 43% historisch laag was,
 • het afkalvende vertrouwen bij burgers door vrijwel alle partijen wordt genoemd in de verslagen van de informateurs,

Van mening, dat:

 • de gemeenteraad zich bewust moet zijn van het feit dat zij geen mandaat heeft van de stad, omdat meer mensen niet dan wel zijn gaan stemmen,
 • daden nodig zijn om het vertrouwen in de politiek te herstellen,

Spreekt uit om in elk stadsdeel een brede commissie van bewoners en stadsdeeldirecteuren samen te stellen om elke drie maanden aan de raad te rapporteren over welke initiatieven genomen worden of in uitvoering zijn om het vertrouwen in de politiek te herstellen.

Raad 14 april 2022 Motie OM manen tot spoed

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april ter bespreking van agendapunt Beraadslaging inzake bevindingen informateurs.

Constaterende, dat:

 • het strafrechtelijk onderzoek naar ondermeer de oud-wethouders De Mos en Guernaoui, alsmede oud-raadslid Davituliani nu al meer dan 2,5 jaar op zich laat wachten en nóg langer gaat duren.

Raad 14 april 2022 Motie Afspiegelingcollege

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 april ter bespreking van agendapunt Beraadslaging inzake bevindingen informateurs.

Constaterende, dat:

 • de harde machtspolitiek leidt tot een steeds grotere kloof tussen zand en veen, arm en rijk;
 • uit verslagen van de informateurs blijkt dat ‘verbinden van de stad, armoedebestrijding, vertrouwen in de politiek herstellen en zorgen over lage verkiezingsopkomst’ verleende lippendiensten zijn,

Roept de raad op om op basis van inhoud een afspiegelscollege te vormen, waarin recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag en alle bevolkingsgroepen in de stad, daarmee te kennen te geven dat iedereen erbij hoort, Laat iedereen vrij, maar niemand vallen, is immers het credo.