Moties

Raad 7 oktober 2021 Motie: Taalachterstand bestrijden met voorschoolse educatie

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2021 ter bespreking van
agendapunt Voorstel van het college inzake HEA Jaarplan 2021-2022 (RIS309436).

Constaterende dat:
• meer dan de helft van schoolgaande kinderen met een taalachterstand een migratie­
achtergrond heeft;
• jonge kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie daar om uiteenlopende redenen
niet altijd naartoe worden gestuurd door hun ouders.

Raad 7 oktober 2021 Motie: Waarom haken Haagse leraren af?

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2021 ter bespreking van
agendapunt Voorstel van het college inzake HEA Jaarplan 2021-2022 (RIS309436).

Constaterende dat:

• momenteel ongeveer 55% van de docenten in het voortgezet onderwijs een vaste baan heeft;
• landelijke cijfers erop wijzen dat zo’n 27% van de leraren met een burn-out thuis komt te
zitten;
• onderwijsbonden steeds meer signalen krijgen van docenten die het helemaal beu zijn om
opnieuw te moeten solliciteren.

Raad 7 oktober 2021 Motie: Laat dit college het licht zien

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van
Voorstel van het college inzake versneld aanbrengen van energiezuinige straatverlichting.

Constaterende dat:

• dit college 12 miljoen euro gaat besteden aan het versneld vervangen van lantaarnpalen en/of
armaturen door duurzame exemplaren;
• dit gedekt moet gaan worden met ENECO middelen;
• dit college kampt met een begrotingstekort van 19 miljoen euro.

Raad 7 oktober 2021 Motie: Duidelijkheid over parkeervergunning

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota parkeernormen Den Haag 2021.

Indiener: Jelle Meinesz, Hart voor Den Haag/Groep de Mos;

Constaterende dat:
• bij de aankoop of verkoop van onroerend goed in onze stad het voor kopers niet altijd duidelijk
is of de betreffende kopers of huurders recht hebben op een parkeerplaats op straatniveau;
• dit tot veel irritatie en problemen leidt voor deze bewoners.

Raad 7 oktober 2021 Motie: Toename parkeerdruk door deelauto?

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota parkeernormen Den Haag 2021.

Constaterende dat,
• het aantal deelauto’s flink is gestegen in Den Haag;
• deelauto’s ook parkeerruimte innemen op straat;
• het college hoopt dat deelauto’s het autobezit doet afnemen;
• de autovoorraad in Den Haag volgens ‘Den Haag in Cijfers’ in het jaar 2020-2021 met 4488
auto’s is gegroeid, drie maal zoveel als in de jaren 2018 t/m 2020.

Raad 7 oktober 2021 Amendement: Schrap hoofdstuk vrijstelling autoparkeereis voor kleine nieuwbouwplannen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober ter bespreking van de
Nota parkeernormen Den Haag 2021. (RIS309940)

Besluit: om hoofdstuk 2 ‘Vrijgesteld binnen de nota’ te schrappen.

Toelichting:Met het schrappen van de autoparkeereis hoeven er straks dus geen nieuwe parkeerplekken

gerealiseerd te worden als men in bepaalde wijken twee verdiepingen op een bestaande flat
van bijvoorbeeld drie lagen bouwt.

Raad 16 september 2021 Motie Steun college in strijd naar Rijksgelden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 16 september bij de bespreking van agendapunt I Algemene politieke Beschouwingen.

Constaterende, dat:

 • het college bij de presentatie van een sombere begroting het Rijk terecht om hulp vraagt;

Van mening, dat:

 • het college terecht stelt dat de reden voor de precaire situatie voor de gemeente Den Haag mede te wijten is aan te weinig geld dat het van het Rijk krijgt voor alle taken die moeten worden uitgevoerd,
 • door het uitblijven van een nieuw kabinet de landelijke overheid nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de toekomst,

Spreekt uit het college te steunen in haar strijd voor het loskrijgen van Rijksgelden


En gaat over tot de orde van de dag.

Raad 16 september 2021 Motie Pas open hiring als de wiedeweerga toe in het Haagse

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 16 september bij de bespreking van agendapunt I Algemene politieke Beschouwingen.

Constaterende, dat:

 • er in den lande zeer positieve ervaringen zijn met het Amerikaanse model open hiring, waarbij mensen zonder CV en zonder opleiding toch een baan kunnen krijgen,
 • arbeidseconoom Ronald Dekker in het programma Nieuwsuur heeft gesteld dat via open hiring tienduizenden mensen aan het werk geholpen kunnen worden en staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten weten open hiring een “mooie oplossing” te vinden voor bedrijven die op zoek zijn naar personeel,
 • de kosten voor bijstand enorm drukken op de onder druk staande Haagse begroting,

Van mening, dat:

 • dit concept ideaal is voor de ruim 38.000 mensen die volgens Den Haag in cijfers een baan zoeken.

Raad 16 september 2021 Motie Onderzoek of ambtelijke bezetting wonen toereikend is

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 16 september bij de bespreking van agendapunt I Algemene politieke Beschouwingen.

Constaterende, dat:

 • brancheorganisatie Bouwend Nederland heeft gesteld dat lokale overheden niet genoeg personeel hebben om bouwplannen te beoordelen, dit omdat in de vorige crisis veel mensen, die soort processen behandelen, zijn vertrokken,
 • een gebrek aan voldoende kundige ambtenaren bij gemeenten de broodnodige bouw van duizenden huizen vertraagt,
 • deze signalen ook in Den Haag klinken,

Van mening, dat:

 • het gezien de enorme woningnood onwenselijk is dat door een gebrek aan ambtenaren de bouw van duizenden niet op gang komt,

Verzoekt het college:

 • te onderzoeken of het ambtelijk apparaat genoeg in staat is om de bouwopgave te faciliteren,
 • de raad voor de begrotingsbehandeling hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.