Moties

Raad 11 februari 2021 Motie Maak van grondwater spraakwater

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari  ter bespreking van agendapunt Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 – 2025. Constaterende, dat: Er ondanks gesprekken een patstelling is ontstaan tussen betrokken bewoners en college over de vraag wie verantwoordelijk is voor schade aan ondergelopen kelders en kruipruimten door hoge grondwaterstand; Er een onvoldoende participatietraject […]

Raad 11 februari 2021 Motie laat 1.3 miljoen gemeenschapsgeld niet verloren gaan!

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Stichting Energie Academie Constaterende dat: het concept van de Energie Academie breed draagvlak heeft onder betrokkenen en de raad; er sinds de officiële opening van de stichting in februari zijn nog geen echte resultaten bereikt door mismanagement vanuit het […]

Raad 11 februari 2021 Motie Kennis over LHBTI+ voor statushouders

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari ter bespreking van agendapunt L Voorstel van het college inzake Beleidsnota Nieuw in Den Haag, een goede start voor Haagse nieuwkomers (RIS307531) Constaterende, dat: statushouders conform de wet moeten inburgeren en daarvoor onder andere het lesonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij volgen; Overwegende, dat: […]

Raad 11 februari 2021 Inzicht in bijstandsgebruik statushouders en gezinsmigranten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari ter bespreking van agendapunt L Voorstel van het college inzake Beleidsnota Nieuw in Den Haag, een goede start voor Haagse nieuwkomers (RIS307531) Constaterende, dat: Statushouders veelal in bijstand terecht komen en blijven. Overwegende, dat: het wettelijke inburgeringstraject voor statushouders en gezinsmigranten gericht is op […]

Raad 11 februari 2021 Motie falende bestuurders op zwarte lijst

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Stichting Energie Academie Constaterende dat: een bedrag van 1,3 miljoen aan gemeenschapsgeld is verdwenen; de stichting Energie Academie niet van de grond is gekomen door mismanagement. het college heeft aangeven een onderzoek te doen met onder meer een forensische […]

Raad 21 januari 2021 Motie meer aandacht voor thuiszittende kinderen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt K  Voorstel van het college inzake HEA-Jaarplan 2020-2021 (RIS306622). Constaterende dat: Er nog altijd honderden kinderen zonder onderwijs, middelen of begeleiding thuis zitten en dit aantal landelijk boven de 5000 ligt; De groep die passend onderwijs behoeft uit kinderen […]

Raad 21 januari 2021 Motie Zet in op bewonersorganisaties Dreven, Gaarden en Zichten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt Ambitie document Dreven Gaarden Zichten Constaterende, dat: Er momenteel geen bewonersorganisatie is in Dreven Gaarden en Zichten; Er begeleidingscommissies worden gevormd, die alle verschillende belangen vertegenwoordigen. Overwegende, dat: Het belangrijk is om één centrale organisatie te hebben die alle belangen […]

Raad 21 januari 2021 Motie Kom met een visie op de A4 Vlietzone

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van agendapunt Startnotitie Omgevingsvisie Den Haag Constaterende, dat: De A4- Vlietzone is benoemd in de Startnotitie, als een gebied met een specifiek karakter en een betekenis die verder reikt dan de gemeentegrens. Overwegende, dat: De Vlietzoom in de A4-Vlietzone op het gebied […]