Moties

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek clustering prostitutie aan Geleenstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Commissiebrief: verplaatsing Raamprostitutie (RIS 304626)

Constaterende dat,

 • Het college inzet op verplaatsing van raamprostitutie naar de Sporendriehoek;
 • De gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van verplaatsting;
 • Binck 36 een planschade claim zal indienen van € 3.1 mln.;

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek gevolgen bezuinigingen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de Economische effecten en maatschappelijke impact van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht inclusief resultaten Decisio- onderzoek 2019:

Constaterende, dat:

 • de aanwezigheid van internationale organisaties in Den Haag en de regio in totaal 40.000 banen oplevert;
 • binnen de gemeentegrenzen de internationale organisaties in totaal 22.000 Haagse banen opleveren, ofwel 11 % van de Haagse economie.

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek naar kandidaattrajecten Dreamfactory en Stichting Dutch Tulip

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde:

Constaterende, dat:

 • er in de afgelopen jaren diverse signalen binnengekomen zijn van ernstige misstanden met medewerkers van de Dreamfactory (vluchtelingen en statushouders);
 • deze misstanden onder andere hebben plaatsgevonden met kandidaten die door de gemeente naar de Dreamfactory zijn toegeleid.

7 oktober 2020 Motie: Onderzoek ontwikkeling middeldure huurwoningen door gemeente

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS 305711)

Constaterende dat,

 • De druk op de Haagse woningmarkt toeneemt;
 • Een grote groep starters teveel verdient om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een passende koopwoning;
 • De gemeente Rijswijk in de wijk Rijswijk Buiten zelf middeldure huurwoningen gaat ontwikkelen.

7 oktober 2020 Motie: Ook pasjes voor pollers Schilderswijk-Stationsbuurt voor de vitale beroepen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Afsluiting Schilderswijk.

Constaterende dat,

 • huisartsen en verloskundigen al een ontheffing hebben;
 • er meer beroepen zijn die van groot belang zijn voor de wijk zeker in de nieuwe realiteit;
 • veel oudere bewoners afhankelijk zijn van de boodschappen begeleidings dienst;
 • Omrijden voor deze doelgroepen veels te veel tijd vergt

Overwegende dat,

 • de BBD , verpleegkundigen, leraren, agenten, pers en persfotografen en zorgmedewerkers hier grote hinder van ondervinden;
 • alternatieve routes zodanige vertraging geeft, dat ze belemmerd worden in de uitvoering van hun beroep;
 • het kunnen laten zakken van de pollers op de Hoefkade, Parallelweg, Stationsweg en Slijpmolen dusdanige tijdswinst opleveren voor deze groepen en deze daardoor normaal hun beroep kunnen uitvoeren.

7 oktober 2020 Motie: Rekening houden met auto in CID

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel Nota parkeernormen CID en Binckhorst Den Haag 2020.

Constaterende dat,

 • In het definitieve managementverslag uit 2018 van de MIRT-VERKENNING SCHAALSPRONG REGIONALE BEREIKBAARHEID CID – BINCKHORST staat dat door de aanleg van de Rotterdamsebaan de autobereikbaarheid van het CID sterk verbeterd;
 • er  in dit verslag staat dat er momenteel al stevig wordt geïnvesteerd in het versterken van de bereikbaarheid van Den Haag per auto.

7 oktober 2020 Motie: Stop gemeentelijke samenwerking Omar Munie

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde:

Constaterende, dat:

 • er in de afgelopen jaren diverse signalen binnengekomen zijn van ernstige misstanden met medewerkers van de Dreamfactory (vluchtelingen en statushouders).

7 oktober 2020 Motie: Vernietigen vastgoeddeal Noordeinde 64-64A

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde:

Constaterende, dat:

 • er door Omar Munie niet voldaan is aan de voorwaarden die de regelgeving stelt aan een dergelijke verkoop door reallocatie van het pand de Rijnstroom aan het Noordeinde 64-64A, te weten een marktconforme prijs en een maatschappelijk doel.

7 oktober 2020 Voor vaststelling voorontwerp, altijd een werkbezoek met de desbetreffende raadsleden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van vaststelling voorontwerp President Kennedylaan.

Constaterende, dat:

 • Er vaak problemen boven komen drijven nadat een voorontwerp is vastgesteld
 • Er vaak onduidelijkheid is welke personen of verenigingen in het traject zijn meegenomen

Overwegende, dat

 • Ter plekke en op locatie waar het voorontwerp van toepassing is de raadsleden een veel duidelijker beeld krijgen over wat er staat te gebeuren of wat het plan is
 • Dat de raadsleden ook beter de consequenties en gevolgen kunnen zien van hun besluitvorming
 • Ook de mensen, verenigingen en organisaties die betrokken en meegenomen zijn in het project of plan ter plekke uitgenodigd kunnen worden en gehoord kunnen worden

Verzoekt het college :

 • Bij de aanstaande voorontwerpen en voor de vaststelling daarvan , altijd een werkbezoek met de desbetreffende raadsleden in te plannen en tevens alle betrokken partijen uit te nodigen, alvorens tot een gedegen besluit te komen

En gaat over tot de orde van de dag.

7 oktober 2020 Amendement: Geen dakopbouw op hoekwoningen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van  bestemmingsplan Bloemenbuurt RIS 305630.

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

1. De ingediende zienswijzen onder Ra 2019.82 evenals gelijkluidende zienswijzen gegrond te verklaren  voor  zover betrekking hebbend op bezwaren tegen dakopbouwen bij hoekwoningen.