Moties

12 oktober 2020 Motie: Onderzoek clustering prostitutie aan Geleenstraat

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Commissiebrief: verplaatsing Raamprostitutie (RIS 304626)

Constaterende dat,

 • Het college inzet op verplaatsing van raamprostitutie naar de Sporendriehoek;
 • De gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van verplaatsting;
 • Binck 36 een planschade claim zal indienen van € 3.1 mln.;

12 oktober 2020 Motie: Onderzoek gevolgen bezuinigingen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de Economische effecten en maatschappelijke impact van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht inclusief resultaten Decisio- onderzoek 2019:

Constaterende, dat:

 • de aanwezigheid van internationale organisaties in Den Haag en de regio in totaal 40.000 banen oplevert;
 • binnen de gemeentegrenzen de internationale organisaties in totaal 22.000 Haagse banen opleveren, ofwel 11 % van de Haagse economie.

12 oktober 2020 Motie: Lachgas hotspots in kaart brengen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456).

Constaterende dat,

 • in verschillende gemeenten zogenaamde lachgas-hotspots in beeld gebracht worden om juist op deze plekken de overlast en gezondheidsrisico’s in te perken;
 • ook Den Haag te maken heeft met dergelijke lachgas-hotspots in de stad en deze locaties te maken hebben met zwerfvuil.

7 oktober 2020 Motie: HMC Bronovo tijdens de coronacrisis

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Corona maatregelen in Den Haag.

Constaterende dat:

 • de druk in de ziekenhuizen in Den Haag en omstreken enorm groot is;
 • de voorzitter van de raad van bestuur van HMC in een persverklaring heeft laten weten in een noodsituatie, afdelingen van Bronovo te heropenen in de strijd tegen het coronavirus;
 • de voorzitter van de raad van bestuur van HMC ook heeft aangegeven dat alle ziekenhuizen in de regio vol liggen en dat er om deze reden patiënten worden vervoerd naar ziekenhuizen in andere steden, zoals Groningen;
 • er patiënten worden verplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio;
 • de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen in de regio stromen weer vol met mensen met het coronavirus;
 • reguliere afspraken worden uitgesteld en zorg wordt afgeschaald;
 • HMC Bronovo nu niet volledig in gebruik is.

7 oktober 2020 Motie: Laat Arcade niet barsten

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Commissiebrief: voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein (RIS 306151)

Constaterende dat,

 • De directeur van Arcade 15 september een brief gericht aan wethouder Balster en wethouder Mulder heeft opgesteld;
 • Het vertrouwen van Arcade in de gemeente Den Haag zo is geschaad dat zij zich afvragen of het maken van prestatieafspraken voor 2021 wel zin heeft;
 • In de Woonagenda 2019- 2023 de gemeente het primaat voor sociale woningen aan de corporaties heeft gegeven; 
 • Arcade middels een artikel uit de krant heeft vernomen dat niet zij maar een belegger 51 sociale woningen in de markt mag wegzetten.

7 oktober 2020 Motie: Niet tornen aan de parkeernorm in het CID

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel Nota parkeernormen CID en Binckhorst Den Haag 2020.

Constaterende, dat:

 • al jaren rond de 35% van de mensen zich verplaatsen in Den Haag met de auto
 • De uitstoot van de auto al drastisch is verminderd
 • De auto onderdeel is van het economische klimaat in de stad
 • Er altijd mensen afhankelijk zijn van de auto
 • Er altijd beroepsgroepen zijn die afhankelijk zijn van de auto

Overwegende, dat

 • In het definitieve managementverslag uit 2018 van de MIRT-VERKENNING SCHAALSPRONG REGIONALE BEREIKBAARHEID CID – BINCKHORST duidelijk staat dat door de aanleg van de Rotterdamsebaan de autobereikbaarheid van het CID sterk verbeterd
 • Er  duidelijk in dit verslag staat dat er momenteel al stevig wordt geïnvesteerd in het versterken van de bereikbaarheid van Den Haag per auto.

7 oktober 2020 Motie: Onafhankelijk onderzoek vastgoeddeal

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde:

Constaterende, dat:

 • de stad de afgelopen periode opgeschrikt is door meerdere kwesties op het gebied van integriteit;
 • de vastgoeddeal van het Noordeinde 64-64A en de rol van de gemeente Den Haag daarin veel vragen oproept.