De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van vaststelling voorontwerp President Kennedylaan.

Constaterende, dat:

  • Er vaak problemen boven komen drijven nadat een voorontwerp is vastgesteld
  • Er vaak onduidelijkheid is welke personen of verenigingen in het traject zijn meegenomen

Overwegende, dat

  • Ter plekke en op locatie waar het voorontwerp van toepassing is de raadsleden een veel duidelijker beeld krijgen over wat er staat te gebeuren of wat het plan is
  • Dat de raadsleden ook beter de consequenties en gevolgen kunnen zien van hun besluitvorming
  • Ook de mensen, verenigingen en organisaties die betrokken en meegenomen zijn in het project of plan ter plekke uitgenodigd kunnen worden en gehoord kunnen worden

Verzoekt het college :

  • Bij de aanstaande voorontwerpen en voor de vaststelling daarvan , altijd een werkbezoek met de desbetreffende raadsleden in te plannen en tevens alle betrokken partijen uit te nodigen, alvorens tot een gedegen besluit te komen

En gaat over tot de orde van de dag.
Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos