De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde:

Constaterende, dat:

  • er door Omar Munie niet voldaan is aan de voorwaarden die de regelgeving stelt aan een dergelijke verkoop door reallocatie van het pand de Rijnstroom aan het Noordeinde 64-64A, te weten een marktconforme prijs en een maatschappelijk doel.

Overwegende, dat:

  • de koopprijs niet inzichtelijk en transparant tot stand gekomen is en de koopprijs aanvankelijk zelfs geheim gehouden is;
  • het taxatierapport op oneigenlijke gronden geheim gehouden is, waarmee controle onmogelijk gemaakt is;
  • uit taxatie van de koper zelf gebleken is dat de marktwaarde miljoenen euro’s hoger is en herwaardering door de gemeente Den Haag tegengehouden is;
  • er voorafgaand aan de verkoop nooit een plan getoetst is aan de eisen van maatschappelijk nut en ook de persoon van de koper nooit onderwerp van onderzoek (Bibob) geweest is;
  • gedurende de reallocatieprocedure en na verkoop gebleken is dat er geen sprake geweest is van maatschappelijke activiteiten op grond waarvan rechtsgeldig tot verkoop en levering van het pand aan deze koper had kunnen plaatsvinden;
  • in 2016 al helder was dat de koper kwetsbare mensen (vluchtelingen en statushouders) met een afstand tot de arbeidsmarkt niet betaalde, zonder contract liet werken, pensioenafdrachten niet deed en op enig moment liet werken in een illegaal atelier;
  • de stichtingen die de koper opgezet heeft geen relevante maatschappelijke activiteiten hebben en opgericht lijken te zijn om de commerciële activiteiten van de koper en diens bedrijven te dienen en dan voornamelijk om de aankoop van het pand mogelijk te maken;
  • het pand na de aankoop door de koper enkel in gebruik genomen is als verkooppunt voor tassen die (groten)deels in een lagelonenland gefabriceerd zijn en niet in het open atelier wat koper beloofd had.  

Verzoekt het college:

  • de koopovereenkomst met Omar Munie van het pand de Rijnstroom aan het Noordeinde 64-64A te vernietigen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs                                                      Sebastian Kruis Hart voor Den Haag / Groep de Mos            PVV