De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Afsluiting Schilderswijk.

Constaterende dat,

  • huisartsen en verloskundigen al een ontheffing hebben;
  • er meer beroepen zijn die van groot belang zijn voor de wijk zeker in de nieuwe realiteit;
  • veel oudere bewoners afhankelijk zijn van de boodschappen begeleidings dienst;
  • Omrijden voor deze doelgroepen veels te veel tijd vergt

Overwegende dat,

  • de BBD , verpleegkundigen, leraren, agenten, pers en persfotografen en zorgmedewerkers hier grote hinder van ondervinden;
  • alternatieve routes zodanige vertraging geeft, dat ze belemmerd worden in de uitvoering van hun beroep;
  • het kunnen laten zakken van de pollers op de Hoefkade, Parallelweg, Stationsweg en Slijpmolen dusdanige tijdswinst opleveren voor deze groepen en deze daardoor normaal hun beroep kunnen uitvoeren.

Verzoekt het college,

  • de routes via het pollergebied Hoefkade, Parallelweg, Stationsweg en Slijpmolen ook open te stellen voor de vitale beroepen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos