De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS 305711)

Constaterende dat,

  • De druk op de Haagse woningmarkt toeneemt;
  • Een grote groep starters teveel verdient om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een passende koopwoning;
  • De gemeente Rijswijk in de wijk Rijswijk Buiten zelf middeldure huurwoningen gaat ontwikkelen.

Overwegende dat,

  • De gemeente gronden in eigendom heeft;
  • Het voor de gemeente goedkoop is geld te lenen.

Verzoekt het college,

  • Te onderzoeken of ontwikkeling van middeldure huurwoningen door de gemeente Den Haag realistisch is en of dit een positieve bijdrage kan leveren aan de realisatie van middeldure huurwoningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok                                            Sebastiaan Kruis                                          

Hart voor Den Haag/Groep de Mos             PVV