De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van de beantwoording schriftelijke vragen inzake berichtgeving vastgoeddeal Noordeinde:

Constaterende, dat:

  • er in de afgelopen jaren diverse signalen binnengekomen zijn van ernstige misstanden met medewerkers van de Dreamfactory (vluchtelingen en statushouders);
  • deze misstanden onder andere hebben plaatsgevonden met kandidaten die door de gemeente naar de Dreamfactory zijn toegeleid.

Overwegende, dat:

  • diverse medewerkers zonder contract werkzaam waren, niet of te weinig betaald kregen en onverzekerd met gevaarlijke werkzaamheden bezig waren;
  • stagiaires zonder vergoeding en zonder contract werkzaam waren en dat pensioenafdrachten niet gedaan werden, terwijl deze wel ingehouden werden;
  • deze voorvallen ook bij de gemeente bekend waren waarop ook ingegrepen is.

Van mening, dat:

  • de slachtoffers er recht op hebben om gehoord te worden;
  • de gemeente en de Dienst SZW lering moeten trekken uit de misstanden uit het verleden.

Verzoekt het college:

  • onderzoek te doen naar de kandidaattrajecten van de Dreamfactory en de Stichting Dutch Tulip, waarbij geplaatste (oud)-kandidaten en (voormalige)-ambtenaren in kwestie betrokken worden;
  • de raad over de uitkomsten en de hieruit te trekken lessen voor de gemeente te informeren.  

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs                                                                  Lesley Arp                                          Hart voor Den Haag / Groep de Mos                        SP