De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Commissiebrief: verplaatsing Raamprostitutie (RIS 304626)

Constaterende dat,

  • Het college inzet op verplaatsing van raamprostitutie naar de Sporendriehoek;
  • De gemeente onderzoek doet naar de haalbaarheid van verplaatsting;
  • Binck 36 een planschade claim zal indienen van € 3.1 mln.;
  • In het Coalitieakkoord 2019-2022 is opgenomen dat het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers uitgangspunt is van het prostitutiebeleid;

Overwegende dat,

  • Er vanuit de Geleenstraat bij raamexploitanten, de buurtbewoners en de sexwerkers geen draagvlak is voor verplaatsing;
  • Raamexploitanten jaarlijks een exploitatievergunning moeten aanvragen;
  • De werkomstandigheden voor de sekswerkers in de Geleenstraat voldoen aan wet en regelgeving;

Verzoekt het college,

  • Te onderzoeken of clustering van prostitutie aan de Geleenstraat binnen de randvoorwaarden die het college heeft opgenomen als uitgangspunt voor prostitutiebeleid haalbaar is.

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok                                                       

Hart voor Den Haag/Groep de Mos