De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel Nota parkeernormen CID en Binckhorst Den Haag 2020.

Constaterende, dat:

  • al jaren rond de 35% van de mensen zich verplaatsen in Den Haag met de auto
  • De uitstoot van de auto al drastisch is verminderd
  • De auto onderdeel is van het economische klimaat in de stad
  • Er altijd mensen afhankelijk zijn van de auto
  • Er altijd beroepsgroepen zijn die afhankelijk zijn van de auto

Overwegende, dat

  • In het definitieve managementverslag uit 2018 van de MIRT-VERKENNING SCHAALSPRONG REGIONALE BEREIKBAARHEID CID – BINCKHORST duidelijk staat dat door de aanleg van de Rotterdamsebaan de autobereikbaarheid van het CID sterk verbeterd
  • Er  duidelijk in dit verslag staat dat er momenteel al stevig wordt geïnvesteerd in het versterken van de bereikbaarheid van Den Haag per auto. Voorbeelden zijn de aanleg van de Rotterdamsebaan en de realisatie van Passage A4 / Poorten en Inprikkers. Vanwege deze investeringen zijn grootschalige infrastructurele maatregelen voor de auto geen onderdeel van onderzoek. De auto blijft in de toekomst een belangrijke rol spelen voor de bereikbaarheid van CID-Binckhorst. Bij de gebiedsontwikkeling wordt hiermee rekening gehouden.

Verzoekt het college :

  • Om niet te tornen aan de thans geldende parkeernormen in het CID

En gaat over tot de orde van de dag.
Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos