De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Commissiebrief: voortgang fietsenstalling Koningin Julianaplein (RIS 306151)

Constaterende dat,

  • De directeur van Arcade 15 september een brief gericht aan wethouder Balster en wethouder Mulder heeft opgesteld;
  • Het vertrouwen van Arcade in de gemeente Den Haag zo is geschaad dat zij zich afvragen of het maken van prestatieafspraken voor 2021 wel zin heeft;
  • In de Woonagenda 2019- 2023 de gemeente het primaat voor sociale woningen aan de corporaties heeft gegeven; 
  • Arcade middels een artikel uit de krant heeft vernomen dat niet zij maar een belegger 51 sociale woningen in de markt mag wegzetten.

Overwegende dat,

  • De gemeente Den Haag een omvangrijke woningbouwopgave heeft;
  • Arcade een corporatie is die vanaf 2018 800 sociale nieuwbouwwoningen heeft opgeleverd in Den Haag.

Verzoekt het college,

  • Alles in het werk te stellen om de ontstane vertrouwensbreuk met Arcade te herstellen, en de gemeenteraad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok                                                                                          

Hart voor Den Haag/Groep de Mos