De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur.

Constaterende, dat:

  • De procedure aanstellen cultuuranker ondanks de eisen waar een anker aan moet voldoen, de afgelopen acht jaar niet of onvoldoende heeft geleid tot een anker dat geworteld is en/of aansluiting heeft gevonden in Haagse Hout;
  • De stelling van de wethouder dat de open call “groots in de media” is uitgezet door afwezigheid van persberichten en media-aandacht wordt tegengesproken;
  • Slechts twee partijen gehoor hebben gegeven aan de open call.

 Overwegende, dat:

  • Een cultuuranker in, voor- en met de buurt werkt;
  • De programmering afgestemd is op de behoeften, wensen- en ideeën van de inwoners van het stadsdeel hetgeen bevorderend is voor cultuurparticipatie;

 Verzoekt het college:

  • Zich niet blind te staren op de datum van 1 januari en door het gevraagde overleg met de 5 bewonersorganisaties in kaart te brengen welke partij het best aansluit op het stadsdeel en daarmee draagvlak en het succesvol landen van een nieuw cultuuranker in Haagse Hout te waarborgen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos