De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van de Programmabegroting 2021-2024.

Constaterende dat:

  • Hart voor Den Haag / Groep de Mos in 2018 *vragen heeft gesteld aan het stadsbestuur om een as uitstrooiplek te creëren voor Hindoes, maar ook voor een ieder ander die via deze weg zijn of haar laatste wens in vervulling wil laten gaan;
  • het college als antwoord op de schriftelijke vragen heeft aangegeven bereid is om een locatie te creëren voor een as uitstrooiplaats op Scheveningen of Kijkduin. In gesprek is met de Hindoeraad of een vaste locatie in de stad is te vinden, waar as-verstrooiing kan plaatsvinden;
  • in het coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’ 2019 – 2022 in één regel staat omschreven dat er een uitstrooiplek gefaciliteerd zal worden voor Hindoes.

Van mening dat:

  • er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de concrete plannen om een uitstrooiplek te creëren in Den Haag.


Verzoekt het college:

  • de Raad te informeren met concrete plannen voor de realisatie van een as uitstrooiplek voor de Hindoe gemeenschap en anderen die via deze weg zijn of haar laatste wens in vervulling wil laten gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.
Richard de Mos, Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos