De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het College inzake programmabegroting 2021-2024, incl. bijstellingen huidige uitvoeringsjaar 2020 (RIS306159).

Constaterende dat,

Van mening dat,

Verzoekt het college,

  • te monitoren of en hoe vaak leraren, uit angst voor conflicten in de klas, bepaalde lessen nauwelijks of niet meer geven;
  • te monitoren of en hoe burgerschapsonderwijs voldoende is gewaarborgd op Haagse scholen;
  • te monitoren of en hoe rolmodellen worden ingezet bij het doorbreken van taboes;
  • en de raad over de uitkomsten te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Richard de Mos                                                                Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos                         Hart voor Den Haag/Groep de Mos