De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2020 ter bespreking van de Raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404).

Constaterende dat:

 

  • in de eerste voortgangsrapportage kostenbeheersing Wmo en Jeugd 2020 (RIS304947) staat vermeld dat de gemeente kritischer moet zijn. Zuiniger moeten zijn met de spullen, met ondersteuning, met hulp. En dat geldt zowel voor de mensen die bij de gemeente werken en hier een rol in spelen, voor de zorgaanbieders en ook voor de inwoners van onze stad.

 

Van mening dat:

  • de kostenbeheersing WMO niet ten koste mag gaan van de kwetsbaren in onze samenleving;
  • er in de voortgangsrapportage geen duidelijkheid wordt gecreëerd hoe de gemeente zuiniger zal omgaan met hulpmiddelen, ondersteuning en personeel.

 

Verzoekt het college:

  • de raad te informeren op basis van wat voor criteria de kritische noot zal worden ingezet;
  • de raad te informeren hoe de kostenbeheersing WMO zal worden ingezet voor wat betreft personeel, het verlenen van hulpmiddelen en ondersteuning.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Janice Roopram

Hart voor Den Haag/Groep de Mos