De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2020 ter bespreking van de Raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404).

Constaterende dat:

  • het voor de Raad niet duidelijk is hoe elk wijkteam het jongerenwerk inhoudelijk vorm geeft, waar de jongerenwerkers tegenaan lopen en hoeveel uur er daadwerkelijk per wijk wordt besteed.

 

Van mening dat:

 

  • dat inzet van jongerenwerkers op het gebied van preventie en vroegtijdige interventie van belang is ter voorkoming en vermindering van problemen bij jongeren;
  • jongerenwerk ‘outreachend’ moet zijn, gericht op de plekken waar jongeren zich begeven, of op speciaal voor jongeren ingerichte plekken waar zij geen drempel ervaren om er te komen. Want als jongeren niet worden opgezocht of er wordt geïnvesteerd in plekken waar zij zich welkom voelen, zullen ze niet deelnemen;
  • de input van de jongerenwerkers van belang is voor de Raad om het beleid te bepalen voor de aanpak van problemen bij de jongeren.

 

Verzoekt het college:

 

  • een overzicht aan te leveren aan de Raad, met de inzet en resultaten van jongerenwerk per wijkteam met qua uren en activiteiten;
  • jongerenwerk structureel in te zetten, te werken met zoveel mogelijk vaste gezichten en een substantieel aantal uren per wijk om het opgebouwde netwerk met jongeren te behouden,
  • de Raad te informeren over de aanpak van de jongerenwerkers en tegen wat voor problemen ze aanlopen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Janice Roopram

Hart voor Den Haag/Groep de Mos