Indiener: Jelle Meinesz Hart voor Den Haag / Groep de Mos

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel ‘Winkels open , fietsers lopen’

Besluit om het initiatiefvoorstel als volgt te wijzigen :

  1. Dictumpunt  3. De tijden dat dit principe geldt, worden vastgesteld vanaf 11:30 uur tot aan 18:00 uur, met uitzondering van donderdagavond tot 21:00 uur te wijzigen in:

De tijden dat dit principe geldt, worden vastgesteld vanaf 9:00 uur tot aan een half uur na sluitingstijd van de winkels voor alle dagen van de week.

  1. de toelichting onder nummer 3 op pagina 3 te wijzigen in:

 3. Beoogd resultaat

De indieners willen zowel de winkelervaring, als de veiligheid van de bezoekers vergroten. Ook de veiligheid van de fietser moet sterker in ogenschouw worden genomen. Tevens hebben de indieners de wens om meer duidelijkheid te bieden aan de fietser. Daarom willen de indieners dat tijdens de winkelopeningstijden de fietser om de binnenstad heen wordt geleid. De indieners bedoelen hiermee alle dagen van 9:00 uur tot aan een half uur na sluitingstijd van de winkels voor alle dagen van de week.

Dit maakt het voor de fietsers mogelijk om ’s ochtends naar zijn/haar werk of school rijden door de dan rustige straten. Tevens moet de situatie voor snorfietsen helder worden. Het bestaande snorfietsverbod dat geldt voor het gebied tussen De Gedempte Gracht, Het Spui, De Jan Hendrikstraat en De Dagelijkse Groenmarkt/Buitenhof moet navenant worden uitgebreid.

  1. de toelichting onder nummer 4 op pagina 3 te wijzigen in :

4. Wijze van aanpak

Voorgesteld wordt om in de drukke of smallere winkelstraten en rondom de horeca pleinen het fietsen niet meer toe te staan tussen 9:00 uur en tot aan een half uur na sluitingstijd van de winkels, snorfietsen is in deze straten niet meer toegestaan. Waar wel alle momenten van de dag mag worden gefietst en of gesnord is opgenomen in de kaart in de bijlage bij dit voorstel.

  1. de toelichting onder nummer 6 op pagina 4 te wijzigen in :

6. Overige effecten

Doordat een gedeelte van de binnenstad niet meer gebruikt kan worden voor fietsers, dienen zij na 9:00 uur ’s ochtends een andere route te rijden. Een voor de hand liggend alternatieve route is de Mauritskade en de Parkstraat. Echter ook de donkergroene routes op de kaart zijn daarvoor beschikbaar. Deze wegen zijn geschikt en kunnen ook een eventuele groeiend aantal fietsbewegingen opvangen.

Toelichting:

Zoals de naam van het voorstel al spreekt over  ‘winkels open’ , dan hebben wij het over 9:00 uur s morgens en niet over 11:30 uur. Men spreekt in het voorstel over s ochtends terwijl dat al zowat middag is. Maar het belangrijkste punt is dat in de ochtend deze winkels veelal bevoorraad worden en veel vrachtauto’s door de stad heen rijden en geparkeerd staan. En dit leidt dan ook tot gevaarlijke situaties.

Met betrekking tot de avond: Er zijn veel winkels, maar ook heel veel horecazaken in de stad, die hun klanten vaak rond etenstijd verwelkomen op alle dagen van de week. Daar komt nog bij dat er veel zaken later open zijn dan de beoogde 18:00 uur van dit initiatiefvoorstel. Neem dan ook nog alle weken omtrent de feestdagen, waarin ook veel koopavonden zijn opgenomen en dan kun je alleen maar tot de conclusie komen dat “tot aan een half uur na sluitingstijd van de winkels” de beste oplossing is.

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos