De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456).

Constaterende dat,

  • lachgas gebruik in de openbare ruimte zorgt voor zwerfvuil;
  • op lachgaspatronen geen statiegeld in rekening gebracht wordt;
  • de gemeente Den Haag lid is van de Statiegeldalliantie.

Overwegende dat,

  • statiegeld een middel is om zwerfvuil van blik en plastic flesjes tegen te gaan;
  • op lachgas tanks en flessen wel statiegeld in rekening wordt gebracht en deze dus weer ingeleverd worden.

Van mening dat,

  • het heffen van statiegeld op lachgaspatronen zorgt dat deze (deels) weer ingeleverd worden.

Verzoekt het college,

  • om de wens voor statiegeld op lachgaspatronen onder de aandacht te brengen bij de Statiegeldalliantie,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos