De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 12 oktober 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel “Van het lachgas af” (RIS 123456).

Constaterende dat,

  • in verschillende gemeenten zogenaamde lachgas-hotspots in beeld gebracht worden om juist op deze plekken de overlast en gezondheidsrisico’s in te perken;
  • ook Den Haag te maken heeft met dergelijke lachgas-hotspots in de stad en deze locaties te maken hebben met zwerfvuil.

Overwegende dat,

  • lachgaspatronen slecht zijn voor het milieu.

Van mening dat,

  • overlastgevende lachgas-hotspots aangepakt moeten worden.

Verzoekt het college,

  • om de lachgas-hotspots van Den Haag in kaart te brengen en de raad hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos