Nog langer spelen met de gezondheid van huurders is volstrekt onacceptabel

Onder aanvoering van Leefbaar Rotterdam en Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, hebben lokale partijen een brandbrief geschreven aan demissionair woonminister Hugo de Jonge. De lokale partijen hekelen het nog altijd forse aantal vocht- en schimmelwoningen waarin veel huurders moeten wonen.

“De beloofde landelijke aanpak om vocht en schimmel in huizen aan te pakken (2) schiet vijf jaar na dato nog schromelijk tekort,” aldus Carlos Martinez van Andel (Hart voor Den Haag) en Vanessa Bruin (Leefbaar Rotterdam). Namens de lokale partijen stellen zij dat achterstallig onderhoud in huurwoningen een serieuze bedreiging vormt voor de gezondheid en het welzijn van bewoners. “Het omvat een breed scala aan problemen, waaronder lekkages, schimmelvorming, slechte isolatie, verouderde verwarmings- en ventilatiesystemen, en structurele gebreken die de veiligheid, gezondheid en welzijn in gevaar brengen. Deze omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogd risico op ademhalingsproblemen, allergieën, infectieziekten, en mentale gezondheidsproblemen,” aldus beide raadsleden, die van minister De Jonge een urgente en daadkrachtige actie eisen om ervoor te zorgen dat alle huurwoningen snel veilig, gezond en leefbaar worden. “We hebben de brief ook verstuurd aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen PVV, VVD, BBB en NSC, zodat dit probleem hoog op de politieke agenda komt.”

Burgerinitiatief

Synchroon aan deze brandbrief zijn de lokale partijen het Burgerinitiatief ‘Vocht- en schimmelwoningen per direct aanpakken!’ gestart.

“Om onze oproep voor een urgente en daadkrachtige actie bij het aanpakken van groot achterstallig onderhoud meer kracht bij te zetten, zijn we ook een burgerinitiatief gestart waarbij de tijd van praten ook een keer voorbij is. Met 40.000 handtekeningen in de hand moet het kabinet dan woningcorporaties opdragen om vocht- en schimmelwoningen per direct aan te passen,” aldus Hart voor Den Haag raadslid Martinez van Andel.

BRANDBRIEF

Brandbrief: Stop de verhuur van ongezonde vocht- en schimmelwoningen

Aan: demissionair minister Hugo de Jonge

Cc: de fractievoorzitters van de formerende partijen

Geachte heer De Jonge,

Als gemeenteraadsleden/politieke partijen, en daarmee namens een groeiende groep bezorgde burgers, schrijven wij u met een dringende oproep aan het demissionaire kabinet om huurwoningen (corporatie bezit) met aanzienlijk achterstallig onderhoud met de hoogste urgentie aan te pakken. Deze oproep komt voort uit onze diepe bezorgdheid over de ernstige gevolgen die deze situatie heeft voor de volksgezondheid.

Achterstallig onderhoud in huurwoningen vormt een serieuze bedreiging voor de gezondheid en het welzijn van bewoners. Het omvat een breed scala aan problemen, waaronder lekkages, schimmelvorming, slechte isolatie, verouderde verwarmings- en ventilatiesystemen, en structurele gebreken die de veiligheid, gezondheid en welzijn in gevaar brengen. Deze omstandigheden kunnen leiden tot een verhoogd risico op ademhalingsproblemen, allergieën, infectieziekten, en mentale gezondheidsproblemen bij bewoners, met name bij kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, en mensen met een verminderde gezondheid.

Landelijk en op gemeenteniveau zijn er reeds prestatieafspraken met woningcorporaties over het aanpakken van achterstallig onderhoud en schimmelproblematiek.

Het is van cruciaal belang dat het landelijk bestuur deze kwestie serieus neemt en effectieve maatregelen neemt om huurwoningen met achterstallig onderhoud snel en grondig aan te pakken. Het landelijke bestuur speelt immers een rol in het bevorderen van adequate huisvesting en het waarborgen van gezonde woonomstandigheden van alle huurders.

Wij verzoeken daarom het landelijk bestuur:

1) Om de problematiek rondom huurwoningen met groot achterstallig onderhoud te erkennen als een urgent volksgezondheidsprobleem en hier de hoogste prioriteit aan te geven.

2) Een gecoördineerde aanpak op nationaal niveau te ontwikkelen om deze problematiek effectief aan te pakken en te voorkomen dat huurders nog langer worden blootgesteld aan ongezonde leefomstandigheden.

3) Om middelen en instrumenten beschikbaar te stellen voor verhuurders om renovaties en verbeteringen onder overheidsregie uit te voeren aan huurwoningen met groot achterstallig onderhoud, met name in gebieden waar de nood het hoogst is.

4) Om strengere regelgeving (normen) te ontwikkelen en te implementeren voor huisvestingskwaliteit/woonklimaat en onderhoudsstandaarden, inclusief frequente/periodieke inspecties om de kwaliteit en veiligheid van huurwoningen te waarborgen.

5) Samen met lokale overheden, GGD, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden een gecoördineerde aanpak ontwikkelt om de meest kwetsbare bewoners te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

Als volksvertegenwoordigers van onze gemeenschap dringen wij er bij het landelijk bestuur op aan om deze kwestie met de hoogste prioriteit te behandelen. Het welzijn en de gezondheid van onze burgers mogen niet worden ondermijnd door verwaarloosde en ongezonde woonsituaties.

We roepen op tot een urgente en daadkrachtige actie om ervoor te zorgen dat alle huurwoningen veilig, gezond en leefbaar zijn voor iedereen.

Synchroon aan deze brandbrief zijn wij het Burgerinitiatief ‘Stop verhuur vocht- en schimmelvormingen!’ gestart om onze oproep nog meer kracht bij te zetten.

Hoogachtend,

Carlos Martinez van Andel (Hart voor Den Haag), Vanessa Bruin (Leefbaar Rotterdam), Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft),

Joey Rademaker (BVNL Haarlem), Toine Beukering (Hart voor Zuid-Holland), Wil van Soest (Hart voor Amsterdam), Iwan Dienthes (LPF Breda), Lex Ruyssenaars  (Sterk Lokaal Almere en Sterk Lokaal Flevoland), Josette Hogewoning (ONS Vlaardingen), Margret Stolk (VSP Dordrecht), Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur Den Helder & Julianadorp), Danny van Wakeren (Burgerbelangen Enschede) 

BURGERINITATIEF

Burgerinitiatief ‘Vocht- en schimmelwoningen per direct aanpakken’

(1) https://www.hartvoordenhaag.nl/burgerinitiatief-vocht-en-schimmelwoningen-per-direct-aanpakken/ 

(2) https://www.rtl.nl/nieuws/nederland/artikel/4733511/vocht-en-schimmel-huis-landelijk-aangepakt?redirect=rtlnieuws