Jaarrapportage WMO 2015

Voorzitter, na een jaar WMO in Den Haag maken we de balans op. We beschouwen 2015 als een overgangsjaar. Zoals altijd zijn erin een evaluatie positieve en negatieve aspecten te melden. De vraag is: naar welke kant slaat de balans uit?

De rapportages geven een positief beeld. Ongetwijfeld hebben alle betrokkenen van wethouder en ambtenaar tot medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hun stinkende best gedaan om de zorg voor elkaar te krijgen waarom wordt gevraagd.

Positief is de respijtzorg. Het feit dat dat er is en blijkbaar in ruime mate. Ik begrijp dat de capaciteit niet helemaal wordt benut. Wat is nu de het laatste kwartaal gedaan zoals aangekondigd tijdens eerder evaluaties om de mantelzorger meer op de mogelijkheid van respijtzorg te wijzen en wat is nu het daadwerkelijk gebruik? Jammer dat de tegoedbonnen voor mantelzorgers nauwelijks worden gebruikt. Het signaal is dat het systeem vreselijk ingewikkeld is. Eerst aanmelden en dan punten inwisselen. Kan het niet eenvoudiger? Graag een reactie van de wethouder. (Reactie wethouder: zelf ook niet helemaal tevreden en onderzoekt alternatieven)

Prima dat verbeterpunten aangeleverd door Mystery guests in het kader van informatie voorziening zichtbaar zijn doorgevoerd. Goed te lezen dat servicepunt medewerkers bezoekers voorzien van papieren informatie. Datzelfde rapport spreekt zich echter tegen. Enerzijds in het groen wordt gesproken over goed opgeleide medewerkers, in het rood worden vraagtekens gezet bij de juistheid en kwaliteit vd geboden hulp

De wijze waarop het drama met TSN lijkt uiteindelijk opgelost in die zin dat klanten de thuishulp zagen gecontinueerd. De vraag die ik wel heb: zijn de arbeidsvoorwaarden voor het personeel ook gelijk gebleven? (Reactie wethouder: Ja) En over thuishulp gesproken, ik ontvang signalen dat in de komende vakantieperiode de klanten het enige tijd zonder hulp moeten stellen. Voorzitter is dat waar? Natuurlijk hebben thuishulp medewerkers recht op vakantie, maar kan de wethouder garanderen dat zoals altijd bij continu bedrijven, de activiteiten gewoon doorgaan met vervangers? (Reactie wethouder: hulp gaat in de vakantieperiode door, mogelijk met vervangers). Toch even een kritisch punt over de marktconforme tarieven in de thuishulp. Volgens de VVT zijn deze zwaar verlies gevend en niet conform de code voor verantwoordelijk marktgedrag. Wat is de reactie van de wethouder, ook gelet op het feit dat de gemeente deze code heeft ondertekend. (reactie wethouder: het is juist de gemeente deze code heeft ondertekend. Het zijn echter geen minimum tarieven)

Dan de sociale wijkzorgteams. Ik heb het genoegen gehad om een regulier overleg van een SWT bij te wonen. Ik zag en hoorde betrokken en leden. Het viel mij op dat de helft van de besproken casussen een financiële component hadden, terwijl de financiële man niet aanwezig kon zijn.  En daarmee kom ik op het volgende punt: er zijns signalen dat professionele organisaties er genoeg van hebben dat zij ‘gratis’ 8 uur per week medewerkers aan het team moeten afstaan. Zijn daar in 2017 niet meer toe bereid. Hoe denkt de wethouder daarmee om te gaan? (Reactie wethouder: ik herken deze signalen niet).

Zorgen over zorgmijders. Hoe overtuigen we ze dat zorg in hun voordeel is. Een ander punt als het gaat om daklozen opvang is het overbruggen van de afstand tussen de La Reyweg en de Zilverstraat. Een wandeling van bijna 3,5 km of 40 minuten. Voor gezonde mensen misschien een aardige vrije tijdsbesteding, maar voor daklozen met meer dan gemiddeld klachten aan benen, voeten en spieren en helse opgave. Kan daar rekening mee worden gehouden en in voorkomend geval een busje worden ingezet. (Reactie Wethouder: Ik zoek het uit en kom later met een antwoord)

Stiptheidspercentage taxibus te blijft laag ondanks extra inzet Connexion. Je kunt ook zeggen door onvoldoende inzet. Is het percentage een eis en zo ja, wat is de sanctie. (Reactie wethouder: Den Haag is verkeerstechnisch een moeilijke stad. Met Connexion is een bonus/malus regeling afgesproken. Inmiddels is dat percentage weer boven de 90%)

Tenslotte voorzitter de rapportage van patiëntenfederatie NPCF Een conclusie uit het rapport: Een grote groep denkt dat passende hulp en/of hulpmiddelen niet binnen hun bereik ligt. Veel mensen ervaren de zorg in Nederland als ontoegankelijk en niet betaalbaar. Dit is een zorgelijke uitkomst die haaks staat op de doelstelling om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten. Evenals andere gemeentes een zware onvoldoende als oordeel, maar dat is geen excuus. Terugloop meldpunt ‘Burgers tussen wal een schip’ betekent toch niet verminderde aandacht voor deze groep. Refereren aan casus Facebook waarbij gemeente schitterde door afwezigheid Burgers tussen schip en wal: speelt de gemeente een actieve rol naast adviseren en doorverwijzen. Bv actief bemiddelen bij woningcorporaties

In rapport Beerenschot wordt gemeld dat er een lange tijd is tussen aanvraag en besluit. Een van de redenen is dat er volgens de wet een originele handtekening onder het verzoek moet staan. Hoe komt die handtekening er. Gaan we eindeloos mailen of bellen? Of waarom spring je niet op de fiets om die handtekening te krijgen. Het kan toch iet zo zijn dat maatwerk wordt geboden afhankelijk van de persoon die mensen spreken. Ook de VVT vindt de gemiddelde duur van 6 weken veel te lang. Als gemeente zelf actief alle formaliteiten regelen past ook helemaal in de door ingediende en aangenomen motie om de dienstverlening door de gemeente te verbeteren. (Reactie wethouder: we gaan nu ook al actief achter de handtekeningen aan)

Een ander punt uit het NPCF rapport is dat te veel mensen hinder hebben van het feit dat zij niet beschikken over passende hulp en/of hulpmiddelen. In december vorig jaar heb ik vragen gesteld over verzekeraars en hulpmiddelen. Op een van de vragen, nl ‘bent u bereid er alles aan te doen dat de zorgvrager ook van de zorgverzekeraars als zorg krijgen die ze nodig hebben’ antwoordt het college onder meer dat met de zorgverzekeraar in gesprek wordt gegaan wanneer er zich incidenten voordoen. Uit het NPCF rapport blijkt dat er genoeg incidenten hebben voorgedaan. Mijn vraag: hoe vaak heeft u overleg gepleegd en wat is de uitkomst van dat overleg. (Reactie wethouder: er is regelmatig overleg, de laatste nog vorige week)