In de Commissie Samenleving van 15 september 2016 is het onderwerp huiselijk geweld uitgebreid besproken. Ik heb steun uitgesproken aan de inspreekster van de organisatie ‘Blijf van mijn dier’ en de Partij voor de Dieren om bij de Haagse dierenopvang capaciteit te realiseren om huisdieren op te vangen die mede het slachtoffer worden huiselijk geweld. De wethouder erkende de noodzaak dat een levensgezel als een huisdier moet worden opgevangen en zei toe plannen daartoe te maken.

Veilig Thuis als landelijk meldpunt voor huiselijk geweld is niet goed bekend bij het publiek. Op mijn vraag hoe dat kan worden verbeterd antwoordde de wethouder dat hij zal bezien wat lokaal kan.

Verder heb ik aandacht gevraagd voor de lange wachttijden voor hulp bij kindermishandeling. De wachttijd van 10 weken, die soms nog langer is, is veel te lang. Ook heb ik betreurd dat de landelijke campagne tegen huiselijk geweld is stopgezet en gevraagd of dit – zo nodig lokaal of regionaal – kan worden hervat. Het antwoord was dat zal worden bekeken of lokaal meer nodig is op dat gebied.

De wethouder heb ik bedankt dat hij op mijn verzoek het aspect ouderenmishandeling, waaronder financiële uitbuiting, prominenter in de voortgangsrapportage huiselijk geweld heeft benoemd.

Ten slotte vroeg ik mij af of er een relatie is tussen huiselijk geweld en armoede. Het antwoord was een volmondig ja.